ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ίδια επίπεδα το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο

Συνεδρίασε χθες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ενέκρινε:

Τον καθορισμό του ύψους του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου για το έτος 2004 στο ποσό των 187 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο ίδιο επίπεδο με το 2003.

– Την ύλη και τη διαδικασία εξετάσεων για την επαγγελματική πιστοποίηση στελεχών της κεφαλαιαγοράς του άρθρου 4 του ν. 2836/2000 και των χρηματιστηριακών εκπροσώπων σε υλοποίηση των διατάξεων του ν. 3152/2003, σύμφωνα με τον οποίο αρμοδιότητες του Χ.Α. και του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών μεταφέρονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

– Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας MERIT ΑΧΕΠΕΥ, έτσι ώστε να παρέχει και την υπηρεσία της αναδοχής.

– Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας MARFIGLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΕΠΕΥ συνεπεία της συγχωνεύσεως με απορρόφηση των ΕΠΕΥ NEW MILLENIUM ASSET MANAGEMENT και EUROLINE, καθώς και την επέκταση των επενδυτικών της δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να παρέχει και την υπηρεσία της αναδοχής.

Τέλος, τα μέλη της διοίκησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισαν την προσωρινή αναστολή κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 7 του ν. 2836/2000 της λειτουργίας των εταιρειών SYMBOL PRICE ANALYSIS ΑΕΛΔΕ (με έδρα την Αθήνα) και ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΑΕΛΔΕ (με έδρα την Ξάνθη), επειδή διαπιστώθηκαν ύστερα από ελέγχους παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.