ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Με 4 εκατ. ευρώ συμμετέχει η Τράπεζα Αττικής στην ΕΕΑΠ

Με το ποσό των 4 εκατ. ευρώ θα συμμετάσχει η Τράπεζα Αττικής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία που συνέστησε η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ). Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΑΠ ορίστηκε σε 100.830.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 33.610.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3 ευρώ έκαστη. Παράλληλα, στην επενδυτική εταιρεία της ΚΕΔ συμμετέχει και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εισφέροντας το ποσό των 10 εκατ. ευρώ. Στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΑΠ περιλαμβάνονται 24 εμπορικά ακίνητα, καθώς και ακίνητα που στεγάζουν περιφερειακές υπηρεσίες του Δημοσίου, συνολικής αξίας της τάξης των 86 εκ. ευρώ πλέον των μετρητών που προβλέπει ο Νόμος (περίπου 14 εκ. ευρώ). Επίσης, η ΚΕΔ βρισκεται σε συζητήσεις με αρκετές μη εισηγμένες ΔΕΚΟ για την εκχώρηση ακινήτων τους στην υπό σύστασιν ΕΕΑΠ ή στη σύσταση δικής τους ΕΕΑΠ εφόσον το εύρος και η αξία των ακινήτων τους καθιστούν δυνατό κάτι τέτοιο. Το σχέδιο σύστασης της ΕΕΑΠ βρίσκεται στην τελική του φάση έχοντας ήδη εξασφαλίσει την έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου και την άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Βραβείο στο Λονδίνο για την Aspis Βank

Η πρόσφατη τιτλοποίηση μέρους του χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων από την Aspis Bank βραβεύτηκε ως «Πλέον Καινοτόμα Τιτλοποίηση» (Most Innovative Asset-Backed Deal) στο Λονδίνο. Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο από το έγκυρο περιοδικό Structured Finance International που αποστέλλεται σε 20.000 τράπεζες, επενδυτικούς οίκους και θεσμικούς επενδυτές. Η τιτλοποίηση έκλεισε τον Νοέμβριο 2003 και ήταν η πρώτη τιτλοποίηση που πραγματοποίησε φορέας του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα. Μέσω της τιτλοποίησης, η Aspis Bank άντλησε 250 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς χρηματαγορές. Η έκδοση κρίθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη, υπερκαλύφθηκε 4 φορές και έκλεισε με ιστορικά χαμηλή, για νέα αγορά, τιμολόγηση. Σύμβουλοι έκδοσης και διάθεσης ήταν η ABAMRO και η NBG Int., που συνέβαλαν στην επιτυχημένη υλοποίηση του έργου.

Αύξηση κερδών της ΑLΡΗΑ

ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Αύξηση 38% παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, τα οποία ανήλθαν σε 7,6 εκατ. ευρώ το 2003 έναντι 5,5 εκατ. το 2002. Σημειώνεται, ότι κατά τη διετία 2003 – 2002 πραγματοποιήθηκαν έκτακτα κέρδη ύψους 1,8 εκατ. ευρώ και 1,3 εκατ. ευρώ από πώληση ακινήτων. Σε εφαρμογή του νόμου 3229 του 2004, η εταιρεία αναπροσάρμοσε την αξία των ακινήτων της σε εμπορικές αξίες, με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαιά της να ενισχυθούν κατά 32 εκατ. ευρώ περίπου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Αστικά Ακίνητα αποφάσισε να προτείνει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας μέρισμα 0,20 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο είναι αμετάβλητο σε σχέση με το 2002.κ