ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με νέο σύστημα η επανέκδοση του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου

Το δεύτερο εξάμηνο του 2006 θα επανακυκλοφορήσει το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο (ΞΥΣΤΟ) υπό τη σκέπη του ελληνικού Δημοσίου αλλά με πολλές αναδοχές. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, η προμήθεια του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου θα ανατίθεται σε κατασκευάστρια εταιρεία για ορισμένο χρονικό διάστημα και για ορισμένη ποσότητα γραμματίων του λαχείου, η οποία θα αναδεικνύεται ως ανάδοχος κατόπιν δημοσίου διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. O ανάδοχος, μέσω του διαγωνισμού, εκτός από τα γραμμάτια του λαχείου, θα προμηθεύσει τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων με τον αναγκαίο μηχανολογικό εξοπλισμό και τα προγράμματα για τον έλεγχο και τη διαχείριση των κερδών του λαχείου.

Ουσιαστικά η εταιρεία που θα αναλάβει το ανωτέρω έργο θα πρέπει να προμηθεύσει το Δημόσιο με τα γραμμάτια, το hardware, καθώς και το απαιτούμενο software.

H τιμή των γραμματίων κάθε βασικής έκδοσης του λαχείου θα ανέρχεται σε 0,5-1-2-3-5 και 10 ευρώ. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα κυκλοφορίας εκδόσεων αυξημένης τιμής. H πώληση του λαχείου θα διενεργείται από τη διεύθυνση Κρατικών Λαχείων, ενώ στους πωλητές του λαχείου παρέχεται προμήθεια που ανέρχεται σε ποσοστό 11% επί της ονομαστικής αξίας των γραμματίων. Τα ποσά που θα διατίθενται για λαχνούς κάθε έκδοσης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 40% και μεγαλύτερα από το 65% των συνολικών ακαθάριστων εισπράξεών της. Τα κέρδη, όπως αναφέρεται στο Προεδρικό Διάταγμα, θα καταβάλλονται στον κομιστή του γραμματίου, μετά την παρακράτηση το αναλογούντος φόρου (εφόσον φορολογείται) από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων, βάσει του πίνακα κατανομής κερδών. Οι πράκτορες από την πλευρά τους είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν κέρδη μέχρι του αφορολογήτου ποσού που θα ισχύει. Κέρδη ύψους μέχρι 10.000 ευρώ θα μπορούν να καταβάλλουν οι πράκτορες με δική τους ευθύνη, ενώ κέρδη κατά λαχνό άνω των 10.000 ευρώ θα πληρώνονται αποκλειστικά από τη ελληνικό Δημόσιο.

H Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων θα μπορεί σε ετήσια βάση να διαθέτει ποσοστό έως 2% για τη διαφήμιση του ΞΥΣΤΟ, ενώ ειδικά για το πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του λαχείου επιτρέπεται ο διπλασιασμός του ανωτέρω ποσοστού. Εκτός από τα παραπάνω, το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να προσληφθούν άμεσα οι 48 υπάλληλοι της νέας υποδιεύθυνσης που θα δημιουργηθεί. Υπενθυμίζεται ότι μηνιαίως τα έσοδα από τη διάθεση του ξυστό ανέρχονταν στα 8-10 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, μέχρι το 2013 τα έσοδα από την εν λόγω πηγή θα εμφανίζονται κατά 38% μειωμένα, δεδομένου ότι σημαντικό ποσό έχει προεισπραχθεί με τη μέθοδο της τιτλοποίησης.