ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σημαντικές διατάξεις για τεχνικές εταιρείες – κεφαλαιαγορά

Τεχνικές εταιρείες: 1. Τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών, καθώς και αυτών που ασχολούνται με την εκτέλεση δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, δεν μπορεί να είναι μικρότερα από το απολογιστικό κόστος, που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

2. Με τεκμαρτό τρόπο και συντελεστή 15% επί των ακαθαρίστων εσόδων τους εξακολουθούν να προσδιορίζονται τα καθαρά κέρδη των οικοδομικών επιχειρήσεων, ενώ σε περίπτωση που δεν επιδεικνύονται βιβλία στον έλεγχο ή δεν τηρούνται βιβλία και στοιχεία ή τηρούνται βιβλία κατώτερης κατηγορίας του ΚΒΣ ή τα τηρούμενα κρίνονται ανεπαρκή ή ανακριβή βιβλία, ο πιο πάνω συντελεστής καθαρού κέρδους διπλασιάζεται.

3. Ο τεκμαρτός προσδιορισμός των κερδών των παραπάνω επιχειρήσεων δεν εφαρμόζεται για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων με λυόμενα ή προκατασκευασμένα στοιχεία, τα κέρδη των οποίων θα υπολογίζονται λογιστικά.

4. Επεκτείνεται ο λογιστικός προσδιορισμός των κερδών σε όλες τις προσωπικές εταιρείες και κοινοπραξίες που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών και την κατασκευή τεχνικών έργων και στα οποία συμμετέχει τουλάχιστον μία Α. Ε. ή ΕΠΕ.

Κεφαλαιαγορά

1. Καταργείται η επιβολή φόρου 1,5‰ επί της αξίας των εισηγμένων σε αλλοδαπό χρηματιστήριο μετοχών όταν μεταβιβάζονται από κάτοικο Ελλάδος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) με την προϋπόθεση ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών και το αλλοδαπό χρηματιστήριο έχουν δημιουργήσει κοινό ηλεκτρονικό σύστημα διαπραγμάτευσης και επιπλέον προβλέπεται η καταβολή ανάλογου φόρου στην αλλοδαπή για την ίδια συναλλαγή.

2. Τα εισοδήματα που αποκτούν Α. Ε. και ΕΠΕ από την πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, σε αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, παύουν να χαρακτηρίζονται ως αυτοτελώς φορολογούμενα με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, συμψηφιζομένου του φόρου 5% που έχει ήδη καταβληθεί.

3. Καθίσταται δυνατή η έκπτωση του φόρου 5% που καταβάλλεται από το νομικό πρόσωπο σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων στο Χ. Α. ή σε άλλο χρηματιστήριο από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του νομικού προσώπου αυτού.