ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι μπορεί να κάνει η επιχείρηση

Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να αποσύρει ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) κοινοποιεί στο e-mail της εταιρείας: [email protected] τα παρακάτω στοιχεία:

Επιστολή με πλήρη στοιχεία της εταιρείας και στοιχεία υπευθύνου, Τόπος παραλαβής (Δ/νση, υπεύθυνος επικοινωνίας, τηλέφωνο), Συμπληρώνει τη «Συγκεντρωτική Κατάσταση», Αναλυτική Κατάσταση των προς απόσυρση υλικών (όπως θα καταγραφεί στο Δελτίο Αποστολής)

Στη συνέχεια και σε συνεννόηση με την «Ανακύκλωση Συσκευών» καθορίζεται ημερομηνία και τρόπος (μεταφορικό μέσο) για την παραλαβή των ΑΗΗΕ.

Κατά την ημέρα παραλαβής των ΑΗΗΕ, η επιχείρηση εκδίδει Δελτίο Αποστολής στην «Ανακύκλωση Συσκευών» με τόπο παράδοσης που θα ορίσει η «Ανακύκλωση Συσκευών» και στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα αποσυρόμενα προϊόντα.

Μετά η «Ανακύκλωση Συσκευών» εκδίδει στο όνομα της επιχείρησης «Βεβαίωση Παραλαβής» (σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. Β.5 του ΠΔ 117/2004) και τιμολογεί την επιχείρηση βάσει του βάρους και της κατηγορίας των αποσυρόμενων ΑΗΗΕ. Τιμολογούνται μόνο οι υπόχρεες σε ανακύκλωση εταιρείες, δηλαδή οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και όχι οι υπόλοιπες εταιρείες.