ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι μπορεί να κάνει ο καταναλωτής

Ο κάτοχος μίας παλαιωμένης ή χαλασμένης ηλεκτρικής συσκευής (Απόβλητο), πρέπει να γνωρίζει ότι οι δήμοι οφείλουν να συνεργάζονται με το δίκτυο ανακύκλωσης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και αρκετοί ήδη το κάνουν. Για να πληροφορηθείτε ποιοί δήμοι συνεργάζονται μπορείτε να τηλεφωνήσετε άμεσα στο δήμο σας ή στην εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών» στα τηλέφωνα 210.5319762 έως 765 από τις 10 π.μ. έως 16 μ.μ.

Σε περίπτωση που ο δήμος σας έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ανακύκλωσης, τότε καλέστε στην Διεύθυνση Καθαριότητας του δήμου για να ορισθεί η ημέρα που θα έρθουν να παραλάβουν τη συσκευή. Πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι ευθύνη του δήμου να συλλέξει τις παλιές ηλεκτρικές συσκευές, τις οποίες στη συνέχεια θα τις τοποθετήσει σε ειδικό κοντέϊνερ ώστε να τις παραδώσει στην εταιρεία. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής θέλει να ανακυκλώσει μία μικροσυσκευή ή oτιδήποτε μπορεί να το μεταφέρει μόνος του, τότε σαφώς έχει το δικαίωμα να την τοποθετήσει ο ίδιος στο ειδικό κοντέϊνερ, χωρίς να περιμένει το εξειδικευμένο προσωπικό του δήμου στον οποίο ανήκει. Σημειώνεται ότι οι δήμοι αφιερώνουν για την αποκομιδή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων μόνο μία ημέρα την εβδομάδα.

Υποχρεωμένες εξάλλου να ανακυκλώσουν τις παλιές συσκευές σας είναι και οι εταιρείες λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, οι οποίες βάσει νόμου οφείλουν κατά την παράδοση του νέου προϊόντος να παραλάβουν και το παλιό, που θα το οδηγήσουν στην ανακύκλωση.

Θα πρέπει ωστόσο να διευκρινισθεί ότι είναι υποχρεωμένοι να παραλάβουν μόνο την αντίστοιχη συσκευή εκείνης που αγόρασε ο καταναλωτής, της ισοδύναμης συσκευής, όπως χαρακτηριστικά λέει ο νόμος. Δηλαδή, εάν αγόρασε μία τηλεόραση τότε μόνο μία παλιά τηλεόραση μπορεί να παραδώσει προς ανακύκλωση στον λιανέμπορα. Σε άλλη περίπτωση και εφόσον ο δήμος του ή κάποιος γειτονικός δήμος δεν είναι εντεταγμένος στο δίκτυο ανακύκλωσης, τότε ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να παραδώσει την παλιά συσκευή του σε κάποιο κατάστημα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, το οποίο υποχρεούται να παραλάβει.

Είναι γεγονός ότι οι περισσότερες αλυσίδες δεν περιλαμβάνουν στις υποχρεώσεις τους την ανακύκλωση, δηλαδή την παραλαβή αποβλήτων, ίσως γιατί μία τέτοια υπηρεσία θα ανέβαζε το μεταφορικό κόστος της επιχείρησης και επιπλέον θα αύξανε τις ανάγκες της για logistics.

Ο νόμος προβλέπει ότι οι διακινητές -διανομείς (δηλαδή τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών) υποχρεούνται να διακινούν στην αγορά μόνο τα είδη Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών που είναι ενταγμένα σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς και να προμηθεύονται τα είδη αυτά από παραγωγούς που είναι εγγεγραμμένοι στο προβλεπόμενο από τη νομοθεσία μητρώο.

<Β>Τι προβλέπει η νομοθεσία

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όλες οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να ανακυκλώνονται. Μάλιστα, οι νέες συσκευές φέρουν και το ειδικό σήμα (δηλαδή ο κάδος που έχει διαγραφεί) που υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται η ρίψη τους στα σκουπίδια.

Το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα για την Εναλλακτική Διαχείριση των Αποβλήτων ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού καθορίζεται από τον ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α, 6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων-Ιδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Αλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις». Το Προεδρικό Διάταγμα 15/2006 (ΦΕΚ 12 Α, 3-2-2006) «Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003».

<Β>Οι κατηγορίες των προϊόντων

Τα είδη του Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού κατατάσσονται, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία, στις παρακάτω 10 διακριτές κατηγορίες προϊόντων:

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές.

2. Μικρές οικιακές συσκευές.

3. Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

4. Καταναλωτικά είδη.

5. Φωτιστικά είδη.

6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουμένων των μεγάλης κλίμακας σταθερών βιομηχανικών εργαλείων).

7. Παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού.

8. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (εξαιρουμένων των εμφυτεύσιμων και μολυσμένων).

9. Οργανα παρακολούθησης και ελέγχου.

10. Συσκευές αυτόματης διανομής.