ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώνεται το ποσοστό του Δημοσίου στον ΟΤΕ

Με δύο καίριες διατάξεις που κατατέθηκαν στο φορολογικό νομοσχέδιο κλείνει ο κύκλος των κυβερνητικών παρεμβάσεων για τον ΟΤΕ, ο οποίος από την ψήφιση του νόμου ενσωματώνει τον εσωτερικό κανονισμό του προσωπικού της Cosmote, ενώ αποδεσμεύεται για πώληση σε στρατηγικό εταίρο, με την κατάργηση της υποχρέωσης του Δημοσίου να ελέγχει το 33,33% του μετοχικού του κεφαλαίου.

Ειδικότερα: Με διάταξη που υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Μεταφορών – Επικοινωνιών.

1) Καταργείται το άρθρο 26 του Ν. 2843/2000, με το οποίο το Δημόσιο δεν είχε τη δυνατότητα να περιορίσει τη συμμετοχή του στο μ.κ. του ΟΤΕ κάτω του 33,3%.

2) Κατ’ εφαρμογήν του Ν. 3429/2005 για τις ΔΕΚΟ, με την επίκληση του ναυαγίου των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΟΤΕ και ΟΜΕ-ΟΤΕ, αλλά και τη διαπίστωση των αρνητικών αποτελεσμάτων του 2004 και 2005, με νόμο θεσπίζεται ο νέος ΓΚΠ. Κατ’ ουσίαν υιοθετείται ο εσωτερικός κανονισμός προσωπικού της Cosmote και για τον ΟΤΕ για το προσωπικό που προσελήφθη από τις 14 Ιουλίου 2005 και εφεξής. Για τους προγενέστερους υπαλλήλους διατηρείται εν μέρει ο ισχύων ΓΚΠ, ο οποίος όμως υφίσταται μια «χειρουργική επέμβαση» με την επιλεκτική κατάργηση άρθρων, με σκοπό να τοποθετούνται στελέχη από την αγορά σε θέσεις ευθύνης και όχι από την ιεραρχία, να μετακινείται ευκολότερα το προσωπικό κ.ά.

Εσωτερικός Κανονισμός

Στο άρθρο που θα συζητηθεί έντονα τις προσεχείς ημέρες προβλέπονται τα εξής:

«Από την έναρξη ισχύος του παρόντος εφαρμόζεται στο σύνολο του προσωπικού του ΟΤΕ Α.Ε. ο Εσωτερικός Κανονισμός Προσωπικού της Cosmote Α.Ε., ως ισχύει σήμερα, με την εξαίρεση των άρθρων 11, 12, 13, καταργουμένης κάθε αντίθετης διάταξης νόμου, όρου συλλογικής σύμβασης εργασίας ή επιχειρησιακής συλλογικής συμφωνίας, απόφασης της διοίκησης του ΟΤΕ ή εντεταλμένων οργάνων του και πρακτικής, οποιουδήποτε χαρακτήρα ή νομικής δεσμευτικότητας, που αφορούν θέματα εσωτερικού κανονισμού του προσωπικού του ΟΤΕ και αντίκεινται στις ρυθμίσεις τού ως άνω Εσωτερικού Κανονισμού Προσωπικού της Cosmote, με την επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων εδαφίων.

Εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου: α) τα άρθρα 20 παρ. 1 ΙΙΙ IV, παρ. 2-10 και τα άρθρα 23-40 του καταργούμενου Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΟΤΕ, που αφορούν τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού, β) οι υφιστάμενες ρυθμίσεις και όροι των επιχειρησιακών σ.σ.ε. που αφορούν το μισθολογικό καθεστώς, εξαιρουμένων, για όσους πρόκειται να προσληφθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, του χρονοεπιδόματος και όλων των λοιπών επιδομάτων, γ) τα άρθρα 5, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 42, 46, 47 του καταργούμενου Γενικού Κανονισμού προσωπικού ΟΤΕ, μόνο για το προσωπικό που μέχρι την 14 Ιουλίου 2005 υπηρετούσε στον ΟΤΕ Α.Ε. ως δόκιμο ή μόνιμο.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Προσωπικού των προηγουμένων εδαφίων τροποποιείται περαιτέρω εν όλω ή εν μέρει, με επιχειρησιακή σ.σ.ε., σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 5 και 6 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ Α 27)».