ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προστασία στους αδρανείς λογαριασμούς

Τέλος στο χαράτσι των τραπεζών που επιβαρύνουν τους αδρανείς λογαριασμούς καταθέσεων με διάφορα έξοδα βάζει η Τράπεζα της Ελλάδος, μετά τις καταγγελίες αποταμιευτών που είδαν το αρχικό τους κεφάλαιο να εξαφανίζεται σταδιακά.

Η Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων, στο πλαίσιο της υφιστάμενης ρύθμισης, η οποία προβλέπει ότι η επιβάρυνση των καταθετών με έξοδα θα πρέπει να δικαιολογείται από τη φύση και το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας, αποφάσισε ότι δεν θα εισπράττονται έξοδα αδράνειας, στον βαθμό που οδηγούν σε μείωση του κατατεθειμένου κεφαλαίου.

Παράλληλα με άλλη απόφαση της επιτροπής αλλάζουν οι κανόνες διαφάνειας στις συναλλαγές. Συγκεκριμένα τροποποιείται η διάταξη περί μονομερούς μεταβολής των όρων των τραπεζικών συμβάσεων σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των συναλλασσομένων.

Θεσπίζει πλέον την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων για παροχή εξατομικευμένης και όχι γενικής (π.χ. μέσω του Τύπου) ενημέρωσης, έτσι ώστε να αποφεύγονται παρανοήσεις ως προς την εφαρμογή ουσιωδών όρων των συμβάσεων που έχουν υπογράψει, η αλλαγή των οποίων θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στην εξέλιξη του ύψους των οφειλών ή καταθέσεών τους. Ουσιαστικές είναι και οι αλλαγές που επέρχονται και αφορούν στη διακίνηση ιδιωτικών επιταγών μέσω του τραπεζικού συστήματος, την αναγγελία ακάλυπτων επιταγών στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε εκδότες ακάλυπτων επιταγών, οι οποίες και κωδικοποιήθηκαν, έτσι ώστε να διευκολύνεται η εφαρμογή τους από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους συναλλασσόμενους.

Με τις νέες ρυθμίσεις:

– Καθορίζεται ότι το προϊόν της τραπεζικής επιταγής θα φέρεται σε πίστωση του λογαριασμού του κομιστή με αξία (valeur) μία εργάσιμη ημέρα το αργότερο.

– Η αναγγελία των επιταγών που σφραγίζονται λόγω έλλειψης καλύμματος θα γίνεται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. από τα πιστωτικά ιδρύματα την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της προβλεπόμενης στον νόμο προθεσμίας των οκτώ ημερών προς εμφάνιση της επιταγής, εφόσον στο διάστημα αυτό δεν έχει πληρωθεί η επιταγή.

– Η αναγγελία στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. θα περιλαμβάνει και τα φυσικά πρόσωπα που εκδίδουν ακάλυπτη επιταγή ως εκπρόσωποι νομικών προσώπων για λόγους τήρησης στοιχείων ολοκληρωμένης συναλλακτικής συμπεριφοράς των εν λόγω προσώπων.

– Το διοικητικό μέτρο της στέρησης του βιβλιαρίου επιταγών σε εκδότη ακάλυπτων επιταγών θα εφαρμόζεται εφόσον το συνολικό ποσό των ακάλυπτων επιταγών που έχει εκδώσει εντός 12μήνου υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ (έναντι του ποσού των 600 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα).

Επίσης, αποφασίσθηκε ότι η διοικητική αυτή κύρωση δεν θα επιβάλλεται στους ατομικούς λογαριασμούς συνδικαιούχων κοινών λογαριασμών επί των οποίων εκδόθηκε ερήμην του συνδικαιούχου ακάλυπτη επιταγή.

– Παρέχεται η ευχέρεια στις τράπεζες να επαναχορηγούν, κατά την κρίση τους, βιβλιάρια επιταγών στις επιχειρήσεις οι οποίες τελούν, κατά τον νόμο, σε καθεστώς αναβίωσης ή εξυγίανσης.