ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι προτεραιότητες της δημοσιονομικής πολιτικής

Η ενίσχυση των επενδύσεων, η διατήρηση της ανάπτυξης σε υψηλά επίπεδα, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η μείωση της ανεργίας και η βελτίωση του εισοδήματος των οικονομικά ασθενέστερων αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες της δημοσιονομικής πολιτικής για το 2007.

Οπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, που απέστειλε ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Πέτρος Δούκας στους φορείς του Δημοσίου, η επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα πραγματοποιηθεί με την αξιολόγηση και τον έλεγχο όλων των δαπανών του προϋπολογισμού, ενώ παράλληλα τονίζεται ότι δράσεις και προγράμματα που δεν είναι προσανατολισμένα στις κατευθύνσεις αυτές δεν θα χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό. Για την υλοποίηση των στόχων του προϋπολογισμού θα πρέπει οι φορείς του Δημοσίου να επανεξετάσουν τις αποφάσεις, τις συμβάσεις κ.ά. προκειμένου να περιοριστούν οι δαπάνες.

Επίσης, στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η απορρόφηση του συνόλου των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων. Υπάρχει το ενδεχόμενο να μην εγκριθεί η διάθεση του συνόλου των πιστώσεων ορισμένων κατηγοριών δαπανών, ενώ δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν αιτήματα χορήγησης συμπληρωματικών πιστώσεων, δεδομένου ότι δεν έχει περιληφθεί αποθεματικό στον προϋπολογισμό του έτους 2007.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και στις δαπάνες μετακινήσεων. Οι μετακινήσεις υπαλλήλων στο εξωτερικό πρέπει να εγκρίνονται με φειδώ και μόνο στις περιπτώσεις που το προσωπικό που υπηρετεί στις ελληνικές υπηρεσίες εξωτερικού δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα εκάστοτε ανακύπτοντα θέματα. Οι λειτουργικές δαπάνες των υπουργείων και των επιχορηγούμενων φορέων θα πρέπει να συγκρατηθούν στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα ή και να μειωθούν με τη λήψη διοικητικών ή άλλων μέτρων (περιορισμός κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, μείωση τηλεφωνικών δαπανών και αυστηρός έλεγχος διαθέσεως των αναλωσίμων υλικών).

Για τα κοινοτικά προγράμματα που παρέμειναν στον κρατικό προϋπολογισμό, επισημαίνεται η ανάγκη εκταμίευσης των σχετικών πιστώσεων εφόσον βέβαια έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. Μεταφορές κονδυλίων από τις συγκεκριμένες πιστώσεις σε άλλες κατηγορίες δαπανών δεν θα πραγματοποιούνται. Για τις επιχορηγήσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και λοιπούς φορείς που αποτελούν μια σημαντική κατηγορία δαπανών επισημαίνεται ότι δεν θα καλύπτονται στην περίπτωση που διαπιστώνεται από τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι οι ανάγκες αυτές μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα ίδια έσοδα της κύριας δραστηριότητας των φορέων.

Συγκεκριμένα ο υφυπουργός αναφέρει στην εγκύκλιο που εξέδωσε ότι «ο κρατικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να αναλαμβάνει το οικονομικό βάρος όλων των επιλογών των διοικήσεων των επιχορηγούμενων φορέων, οι οποίες οφείλουν να καθορίσουν τις προτεραιότητές τους, να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους και να προσαρμόσουν τους προϋπολογισμούς τους στο ύψος των αντίστοιχων πιστώσεων επιχορήγησης που έχουν εγγραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό».