ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με συντελεστή φορολόγησης 25% το 2007 οι επιχειρήσεις

Με μειωμένο συντελεστή θα φορολογηθούν από την 1-1-2007 όλες οι επιχειρήσεις.

Οι ανώνυμες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισμοί, οι δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις, θα φορολογηθούν για τα κέρδη του 2007 με συντελεστή 25%, ενώ ο συντελεστής προσδιορισμού των καθαρών κερδών για τις Ο.Ε., Ε.Ε. και κοινωνίες αστικού δικαίου μειώνεται στο 20%.

Υπενθυμίζεται ότι οι ανώνυμες εταιρείες και οι ΕΠΕ φορολογήθηκαν για τα κέρδη του 2004 με συντελεστή 35% και σε διάστημα τριών χρόνων ο συντελεστής μειώθηκε 10 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίστοιχα μειώθηκε και ο συντελεστής φορολόγησης των μικρών επιχειρήσεων από το 25% στο 20% την τελευταία τριετία.

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών με τον τελευταίο φορολογικό νόμο αναμόρφωσε ριζικά τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με στόχο την πάταξη της γραφειοκρατίας και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στις καθημερινές τους συναλλαγές. O νέος ΚΒΣ προβλέπει την αύξηση κατά 50% των ορίων τήρησης βιβλίων, εξορθολογίζονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε απλές παραβάσεις, εντάσσει στη Β’ Κατηγορία βιβλίων όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ εξαντλούνται όλα τα περιθώρια για την απόρριψη των βιβλίων.

Τι αλλάζει με τον νέο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

1. Αυξάνονται τα όρια τήρησης των βιβλίων κατά 50%. Σήμερα τα όρια είναι έως 100.000 ευρώ για όσους τηρούν βιβλία πρώτης κατηγορίας, από 100.000 έως 1.000.000 ευρώ για επιτηδευματίες με βιβλία B΄ κατηγορίας και πάνω από 1.000.000 ευρώ για τους τηρούντες βιβλία Γ΄ κατηγορίας.

Πλέον τα όρια της πρώτης κατηγορίας ανέρχονται στα 150.000 ευρώ, για όσους τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας έως 1.500.000 ευρώ και για τους τηρούντες βιβλία Γ΄ κατηγορίας άνω του 1.500.000 ευρώ.

2. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης των βιβλίων του Κώδικα και της έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών οι επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα που πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι 10.000 ευρώ (αντί 9.000 ευρώ που ισχύει σήμερα) από την πώληση αγαθών και 5.000 ευρώ από την παροχή υπηρεσιών (αντί 4.000 ευρώ που ισχύει σήμερα).

3. Εξορθολογίζονται οι διατάξεις για τις παραβάσεις που επιδρούν στο κύρος των βιβλίων. Συγκεκριμένα παύουν να αποτελούν αιτίες για τον χαρακτηρισμό των βιβλίων ως «ανακριβών»:

– η μη διαφύλαξη των βιβλίων,

– η μη επίδειξη των βιβλίων στον τακτικό φορολογικό έλεγχο,

– η διενέργεια λαθών στις αθροίσεις ποσών κατά τη συμπλήρωση των τηρουμένων βιβλίων, εφόσον τα λάθη αυτά δεν προκαλούν μειώσεις στα φορολογητέα καθαρά κέρδη,

– η μη καταχώριση στο βιβλίο απογραφών των λοιπών περιουσιακών στοιχείων, πλην αποθεμάτων,

– η ανακριβής καταχώριση στο βιβλίο απογραφών των λοιπών περιουσιακών στοιχείων, πλην αποθεμάτων.