ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το τρίπτυχο δράσης του υπ. Ανάπτυξης

H ενίσχυση της εποπτείας στην αγορά, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων συνθέτουν το τρίπτυχο δράσης του υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου – Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) για τη νέα χρονιά. Στην κατεύθυνση αυτή ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιάννης Παπαθανασίου έχει θέσει 15 προτεραιότητες που αφορούν πρωτοβουλίες κατά βάση σε νομοθετικό επίπεδο. Στην κατεύθυνση αυτή αναμένεται να πάρουν τον δρόμο τους μερικά σημαντικά νομοσχέδια, όπως τα: περί τροποποίησης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, περί προστασίας του καταναλωτή που ενσωματώνει οδηγία της Κοινότητας που αφορά αθέμιτες πρακτικές επιχειρήσεων, το σχέδιο νόμου για διαμόρφωση ενός πιο λειτουργικού συστήματος διαχείρισης σημάτων. Επίσης, σε διαβουλευση είναι το νομοσχέδιο για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας για την ασφάλιση αστικής ευθύνης, την αντασφάλιση και τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιρειών. Εν τω μεταξύ, εχει συσταθεί ομάδα εργασίας για τη σύνταξη των αποφάσεων και διαταγμάτων που προβλέπονται στον νόμο για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), ενώ στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 η Γενική Γραμματεία Εμπορίου έχει εντάξει δράση υλοποίησης των υπηστηρικτικών έργων του ΓΕΜΗ. Επίσης, η Γενική Γραμματεία έχει ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο, που μεταξύ άλλων στοχεύει στη δημιουργία γενικότερων συνθηκών πραγματικά ανταγωνιστικής και αποτελεσματικής αγοράς. Στις αρχές του χρόνου αναμένεται να ολοκληρωθεί η τροποποίηση του αγορανομικού κώδικα με την κατάργηση διατάξεων που δεν έχουν λόγο ύπαρξης στη σύγχρονη αγορά.

Μεταξύ των προτεραιοτήτων είναι και η απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης εμπορικών εταιρειών, όπως επίσης και η μείωση της γραφειοκρατίας όσον αφορά την έναρξη νέων επιχειρήσεων.

Τέλος, στη διαδικασία ολοκλήρωσης είναι τέσσερις διαγωνισμοί για την υλοποίηση έργων πληροφορικής, συνολικού προϋπολογισμού 21,1 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για την προμήθεια του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Προμηθειών, προϋπολογισμού 14 εκατ. ευρώ, το Παρατηρητήριο Τιμών, προϋπολογισμού 2,4 εκατ. ευρώ, το Εθνικό Παρατηρητήριο Εμπορίου, προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ και την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος ταχείας επιλογής εμπορικού σήματος και αυτοματοποίηση της κατάθεσης του εμπορικού σήματος, προϋπολιγισμού 2,7 εκατ. ευρώ.