ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απαντήσεις σε 15 ερωτήσεις για το ασφαλιστικό ζητεί η ΓΣΕΕ

Επιστολή με 15 ερωτήματα για το ασφαλιστικό της επόμενης, μετεκλογικής ημέρας, απέστειλε η ΓΣΕΕ προς τα κόμματα ζητώντας να τοποθετηθούν δημοσίως για τις αλλαγές που σκοπεύουν να κάνουν στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Τα ερωτήματα είναι τα εξής:

1. Με δεδομένο ότι όλες οι αναλογιστικές προσεγγίσεις εκτιμούν την παρούσα αξία της περιουσίας του συνολικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης της χώρας μας σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα των απαιτουμένων (30 δισ. έναντι 150 που απαιτούνται), διαπιστώνουν την απουσία επαρκών αποθεματικών και καταγράφουν τεράστια αναλογιστικά ελλείμματα, έχετε εντοπίσει συγκεκριμένες πηγές άντλησης των αναγκαίων εσόδων για την ενίσχυση του συστήματος και την αποκατάσταση του αποθεματικού και της αναλογιστικής του ισορροπίας;

2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για τον ετήσιο ρυθμό ενίσχυσης του συστήματος και σε πόσα χρόνια προβλέπεται να έχει αποκατασταθεί το αποθεματικό του;

3. Εχετε σχεδιάσει τη λήψη ειδικών μέτρων άμεσης αντιμετώπισης των σοβαρών οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα Ταμεία με μεγάλο πληθυσμό ασφαλισμένων και συνταξιούχων;

4. Με ποια συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής προτίθεστε να αντιμετωπίσετε την εισφοροδιαφυγή; Εχετε επεξεργαστεί σχετικό πρόγραμμα ποσοτικών στόχων σταδιακής μείωσής της, κατ’ έτος, κατά την προσεχή 4ετία; Προτίθεστε να διακόψετε την επαναλαμβανόμενη παροχή ειδικών «διευκολύνσεων» προς τους εκπρόθεσμους οφειλέτες ή θα θεσπίσετε ένα πάγιο και σταθερό πλαίσιο ρυθμίσεων;

5. Ποιες είναι οι προθέσεις σας σε σχέση με το συνεχιζόμενο φαινόμενο αθέτησης των νομοθετημένων υποχρεώσεων του κράτους προς την κοινωνική ασφάλιση; Εχετε επεξεργαστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των ήδη συσσωρευμένων συναφών υποχρεώσεων του κράτους; Πώς προτίθεσθε να αντιμετωπίσετε την αναγκαιότητα αποφυγής επανάληψης στο μέλλον παρόμοιων φαινομένων ασυνέπειας του κράτους;

6. Εχετε συνεξετάσει και συνεκτιμήσει τις ποιοτικές αλλά και τις ποσοτικές παραμέτρους της τυχόν εισαγωγής κινήτρων παραμονής στην εργασία ή αντικινήτρων πρόωρης αποχώρησης από την εργασία;

7. Εχετε επεξεργαστεί πρόγραμμα αρχών και κανόνων αλλά και συγκεκριμένη διαδικασία και χρονοδιάγραμμα για την ενοποίηση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης; Προτίθεσθε να λάβετε νομοθετική μέριμνα, ώστε οι ασφαλισμένοι των ενοποιούμενων Ταμείων να μην υποστούν μείωση των υφιστάμενων ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων;

8. Ποιες είναι οι προθέσεις σας σε σχέση με τις ήδη προβλεπόμενες διαδικασίες ενοποιήσεων; Θα τις εφαρμόσετε ή όχι;

9. Εχετε συγκεκριμένο πρόγραμμα βελτίωσης του ύψους των παρεχόμενων συντάξεων και σταθερότητας της αγοραστικής δύναμης των συντάξεων με διατηρησιμότητα του δείκτη αναπλήρωσης;

10. Προτίθεστε ή όχι να επιφέρετε μεταβολές στα υφιστάμενα ασφαλιστικά δικαιώματα και ειδικότερα:

– Στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

– Στον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο.

– Στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων.

– Στο ύψος των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

– Στο δείκτη αναπλήρωσης κ.λπ.

11. Ποιος είναι ο προβλεπόμενος σχεδιασμός σας για την αντιμετώπιση του θέματος των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων; Προτίθεσθε να εφαρμόσετε την υφιστάμενη νομοθεσία ή πρόκειται να επιφέρετε συγκεκριμένες αλλαγές και ποιες είναι αυτές;

12. Ποιες είναι οι προτάσεις σας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του δημογραφικού ελλείμματος που παρουσιάζει η χώρα; Ειδικότερα, με ποιες ρυθμίσεις σχεδιάζετε να βελτιώσετε την ασφαλιστική κάλυψη της γυναίκας-μητέρας;

13. Εχετε επεξεργαστεί ειδικότερο πρόγραμμα αντιμετώπισης, από συνταξιοδοτικής απόψεως, της καθυστερημένης εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας;

14. Εχετε επεξεργαστεί ειδικό σχεδιασμό για τη διαδικασία και την κατανομή του αντίστοιχου κόστους σε περιπτώσεις εθελουσίων αποχωρήσεων;

15. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις σας σε σχέση με τη διαχείριση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης;