ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ωθηση σε έργα κάτω των 5 εκατ. του Δ΄ ΚΠΣ

Την επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των έργων με προϋπολογισμό κάτω των 5 εκατ. ευρώ προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εκτέλεση του Δ΄ΚΠΣ που αφορά την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Με το ΕΣΠΑ 2007 – 2013, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, καθώς περισσότερο από το 80% των πόρων διατίθεται στην Περιφέρεια. Παράλληλα, το ΕΣΠΑ θεωρείται ότι είναι απόλυτα συνεπές και συμπληρωματικό με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, καθώς εστιάζει στην άσκηση πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, με τρόπο που θα καταστήσει τις περιφέρειες -αλλά και τις πόλεις της χώρα- τόπους έλξης και εγκατάστασης επιχειρήσεων. Με τη σωστή αξιοποίηση αυτών των πόρων, υποστηρίζει το υπουργείο Οικονομίας, η Ελλάδα θα γίνει έως το 2013 πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφής και πιο ανταγωνιστική. Για τον λόγο αυτό, το Σχέδιο Νόμου προωθεί:

– Διαυγείς ως προς τον στόχο προτεραιότητες.

– Οκτώ τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα για περισσότερη ευελιξία κατά την υλοποίηση. Είναι τα Προγράμματα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας», «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».

– Πέντε Περιφερειακά Προγράμματα: Αττικής, Μακεδονίας – Θράκης, Δυτ. Ελλάδας – Πελοποννήσου -Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου και Κρήτης – Νήσων Αιγαίου.

– Σημαντικά μικρότερο αριθμό ικανών και πιστοποιημένων Φορέων Υλοποίησης, για να μην χάνονται οι πόροι σε έναν ατελείωτο λαβύρινθο. Σήμερα, υπάρχουν περίπου 6.000 Φορείς Υλοποίησης και στόχος είναι να μειωθούν κατά περίπου 90%.