ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ασυνεπείς επιχειρήσεις ενταγμένες σε ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς

Περισσότερες από 17.000 επιχειρήσεις για τις οποίες ισχύει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς εντοπίστηκαν να είναι ασυνεπείς με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Κατόπιν διασταυρώσεων που διενήργησε η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων στις εταιρείες που τους έχει παρασχεθεί η ευχέρεια να εκδίδουν αθεώρητα στοιχεία διαπιστώθηκε ότι 17.802 εξ αυτών δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ έχουν και ιδιαίτερα υψηλές οφειλές προς το Δημόσιο.

Ειδικότερα ελέγχθηκε η τήρηση των υποχρεώσεων για 163.756 επιχειρήσεις για το 2007. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης στο ευνοϊκό καθεστώς.

Διασταυρώσεις

Από τις διασταυρώσεις διαπιστώθηκε ότι 17.802 επιχειρήσεις:

1. Οφειλαν ποσά άνω των 6.000 ευρώ.

2. Δεν είχαν υποβάλει εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ.

3. Δεν είχαν υποβάλει περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

4. Δεν είχαν υποβάλει δηλώσεις εισοδήματος.

Τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων αποστέλλονται στις αρμόδιες ΔΟΥώστε να διαπιστωθούν οι όποιες παραβάσεις και να δρομολογηθούν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες και κυρώσεις.

Οι επιχειρήσεις που θεωρούν τα στοιχεία τους μέσω των ΔΟΥ ελέγχονται για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις αλλά και για τα ασφαλιστικά τους χρέη σε κάθε θεώρηση και όταν δεν είναι συνεπείς, δεν δύνανται να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, εκτός εάν τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Ευνοϊκό καθεστώς

Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο μέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων, τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης όσον αφορά τον έλεγχο των υποχρεώσεών τους, αφού ο έλεγχος διενεργείται από τους ίδιους και μόνο για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, μία φορά ανά διαχειριστική περίοδο, ενώ συγχρόνως τους παρέχεται επιπλέον διάστημα ενός μηνός για την τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους.

Από το υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι: «Αποτελεί αντικοινωνική συμπεριφορά για τις επιχειρήσεις που επωφελούνται να μην πληρούν τις εκ του νόμου προϋποθέσεις για την ένταξή τους στο ειδικό αυτό καθεστώς».

Αθεώρητα στοιχεία

Σύμφωνα με τη νομοθεσία στο μέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων μπορούν να ενταχθούν το Δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για όλα τα φορολογικά στοιχεία και οι επιτηδευματίες οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχαν αθροιστικά προϋποθέσεις ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα ή τον μέσο όρο προσωπικό για όλα τα φορολογικά στοιχεία πλην εξαιρέσεων (π. χ. εισιτήρια θεαμάτων, κέντρων διασκέδασης και μεταφοράς προσώπων με πλοία – εκτός αν λειτουργεί Ηλεκτρονικό Σύστημα Κράτησης Θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων, δελτία παραγγελίας εστιατορίων και λοιπών συναφών επιχειρήσεων κ. λπ.). Επίσης, οι μεταφορείς για τις φορτωτικές, τις αποδείξεις μεταφοράς και τα διορθωτικά σημειώματα, εφόσον τηρούν υποχρεωτικά ή προαιρετικά ημερολόγιο μεταφοράς, τα ΚΤΕΛ για αποδείξεις μεταφοράς κ. λπ.