ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

forodoxies-gnorizete-oti-amp-8230-2090520

– Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδειχθεί από τους συνδικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών, καθώς το μηχανογραφικό σύστημα taxis καταγράφει σε όλους το σύνολο των ετήσιων τόκων των κοινών λογαριασμών. Συνεπώς, οι συνδικαιούχοι θα πρέπει να κατανείμουν το ποσό που αντιστοιχεί στον καθένα. Αντίθετα, πέρυσι όλο το ποσό των τόκων του κοινού λογαριασμού φαινόταν μόνο στο πρώτο όνομα.

– Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την εκπόνηση σχεδίου δράσης για τη βελτίωση του συστήματος φορολόγησης των εταιρειών. Οι άξονες του σχεδίου προβλέπουν α) τη φορολόγηση των εταιρειών εκεί όπου γεννούν κέρδη, β) τη φιλικότερη προς την ανάπτυξη φορολογία, γ) τον περιορισμό του φορολογικού ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών-μελών, δ) την πάταξη της φοροαποφυγής και ε) την αντιμετώπιση της φυγής εταιρειών προς τρίτες χώρες – φορολογικούς παραδείσους.

– Στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμπεριλαμβάνεται και η υιοθέτηση της Κοινής Ενοποιημένης Εταιρικής Φορολογικής Βάσης (CCCTB), που έχει προταθεί από το 2011. Πρακτικώς, η CCCTB θα ευνοήσει τη διασυνοριακή δραστηριότητα των εταιρειών και θα περιορίσει τον φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών. Η CCCTB δεν προβλέπει την εξίσωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος των εταιρειών εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Εξάλλου, κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται με βάση τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

– Το ευρωπαϊκό φορολογικό δίκαιο προβλέπει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα της διασυνοριακής συγχώνευσης, με αναστολή της φορολόγησης. Ετσι, είναι δυνατόν μια ελληνική εταιρεία να απορροφηθεί από μια εταιρεία που εδρεύει σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε., χωρίς άμεση φορολόγηση στην υπεραξία που προκύπτει από τη συγχώνευση.

– Με βάση τις διεθνείς συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ), είναι δυνατόν εταιρεία που έχει ιδρυθεί σε ένα συγκεκριμένο κράτος και λειτουργεί με το εταιρικό δίκαιο του κράτους αυτού να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος ενός άλλου κράτους, εφόσον ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης βρίσκεται στο τελευταίο αυτό κράτος. Μπορεί συνεπώς, για παράδειγμα, μια εταιρεία που έχει ιδρυθεί με βάση τους νόμους της Ολλανδίας να θεωρείται φορολογικός κάτοικος Αγγλίας και να φορολογείται εκεί για τα παγκόσμιά της εισοδήματα.

– Οι διεθνείς συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ) που έχει συνάψει η Ελλάδα δεν καλύπτουν και την εισφορά αλληλεγγύης, η οποία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ανέρχεται έως 2,8% και κατά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης αναμένεται να αυξηθεί σε έως και 8% επί των συνολικών εισοδημάτων. Ετσι, για παράδειγμα, μισθοί και συντάξεις κατοίκου Ελλάδας, αλλοδαπής πηγής, που σύμφωνα με την εφαρμοστέα ΣΑΔΦ δεν φορολογούνται στην Ελλάδα, υπόκεινται κανονικώς στην εισφορά αλληλεγγύης και δηλώνονται στον κωδικό 659 της δήλωσης Ε1.

– Εληξε η διαβούλευση στο opengov.gr του νομοσχεδίου για τη φορολογική «αμνηστία», που προβλέπει συντελεστή 15% για αδήλωτα κεφάλαια αλλοδαπής (που βρίσκονται στο εξωτερικό στις 30.4.2015) και 30% για κεφάλαια στην Ελλάδα. Τελικώς η κυβέρνηση φαίνεται να προσανατολίζεται σε ενιαίο συντελεστή 21% για κεφάλαια ημεδαπής και αλλοδαπής.

– Τα μέτρα διασφάλισης του Δημοσίου του ν. 2523/1997 (π.χ. δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων) δεν έχουν γνήσιο χαρακτήρα κύρωσης και κατατείνουν στη συμμόρφωση των παραβατών προς τις σχετικές καταλογιστικές πράξεις. Η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος θα ματαιωνόταν αν ο ενδιαφερόμενος λάμβανε γνώση των μέτρων που σχεδιάζονται εναντίον του (ΣτΕ 1372/2014).

– Τυχόν φορολόγηση της διαφοράς μεταξύ της τιμής κτήσεως ακινήτου και της αποζημίωσης που καταβλήθηκε στην επιχείρηση, λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, θα καθιστούσε την αποζημίωση αυτή μη πλήρη, κατά παράβαση των προβλέψεων της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του Συντάγματος (ΣτΕ 387/2015).

– Τα κέρδη που εισπράττουν μέλη κοινοπραξιών λόγω της συμμετοχής τους σε αυτές δεν απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος, αλλά υπόκεινται σε φορολογία με συντελεστή 26%, με τη μέθοδο της πίστωσης του φόρου που έχει καταβάλει η θυγατρική. Αντιθέτως, τα μερίσματα αυτά δύνανται να απαλλαγούν από την παρακράτηση φόρου 10%.

– Εσοδα που αποκτούν μη κερδοσκοπικά πρόσωπα από δραστηριότητα η οποία δεν συνιστά άσκηση της μη κερδοσκοπικής αποστολής τους αποτελούν αντικείμενο φορολογίας, έστω και αν διατίθενται για την εκπλήρωση του μη κερδοσκοπικού σκοπού τους. Εξ αντιδιαστολής, τα έσοδα από δίδακτρα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα), με κύριο σκοπό την παροχή εκπαίδευσης, δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου, καθόσον πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού σκοπού τους.

– Δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας οι αμοιβές φυσικού προσώπου, μέλους προσωπικής ή αστικής εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε., δικηγορικής εταιρείας κ.λπ.), το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες που απορρέουν από τη συμμετοχή του στην εταιρεία.

– Η μη συμμετοχή εταίρου, μέλους ή μετόχου στην αύξηση του κεφαλαίου οποιασδήποτε εταιρείας δεν συνιστά μεταβίβαση τίτλων.

Πηγή: Grant Thornton