Στις 17 Νοεμβρίου η έκτακτη γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας

Στις 17 Νοεμβρίου η έκτακτη γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας

3' 0" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Την 17η Νοεμβρίου 2015, συγκαλείται η έκτακτη γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας για την ανακεφαλαιοποίηση της.

Στα θέματα ημερησίας διάταξης περιλαμβάνονται:

1 (i) Aύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας λόγω κεφαλαιοποίησης τμήματος του κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/20 ειδικού αποθεματικού της τράπεζας και ταυτόχρονη (ii) αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της τράπεζας και μείωση του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) και (iii) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920 ή εναλλακτικά με συμψηφισμό ζημιών. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

2 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3864/2010, όπως ισχύει και την υπ’ αρ. 36/02.11.2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού 4.602.000.000 ευρώ μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με καταβολή σε μετρητά ή και με εισφορά εις είδος και διάθεση αυτών, αφενός για το σκέλος της αύξησης που δύναται να καλυφθεί με μετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικούς επενδυτές στο εξωτερικό και με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα ή και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφ’ όσον αυτό συμμετάσχει με μετρητά), αφετέρου για το σκέλος της αύξησης που δύναται να καλυφθεί με εισφορά σε είδος, από τα πρόσωπα που προβλέπει το αρ. 6α του ν.3864/2010, όπως ισχύει, στην περίπτωση της παροχής κεφαλαιακής ενίσχυσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, λόγω αναγκαστικής μετατροπής κεφαλαιακών μέσων ή και λοιπών επιλέξιμων υποχρεώσεων, και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφόσον αυτό συμμετάσχει με εισφορά εις είδος). Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων για αμφότερα τα σκέλη της αύξησης. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας να εξειδικεύσει τους όρους της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της εξουσιοδότησης να ορίσει την τιμή διάθεσης κατ’ αρ. 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της τράπεζας.

3 Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, και την υπ’ αρ. 36/02.11.2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, με την έκδοση άμεσων, μη εξασφαλισμένων και μειωμένης κατατάξεως, αόριστης διάρκειας ομολογιών μετατρέψιμων υπό αίρεση σε κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της τράπεζας, καταβλητέου διά εισφοράς εις είδος ή με καταβολή μετρητών. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων κατά την ανάληψη των εκδιδόμενων μετατρέψιμων ομολογιών και διάθεσή τους αποκλειστικά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα προς τις ανωτέρω διατάξεις. Παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας για τη διενέργεια των αναγκαίων πράξεων προς έκδοση και διάθεση των ομολογιών λαμβάνοντας υπόψη και τους όρους κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

4 Παροχή εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1, εδ. β΄ και γ΄ του κ.ν. 2190/1920 και της παρ. 11 του αρ. 1 της υπ’ αρ. 36/02.11.2015 με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της τράπεζας.

5 Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, έως ποσού 4.602.000.000 ευρώ με την έκδοση μη εξασφαλισμένων ομολογιών, υπό αίρεση μετατρέψιμων σε κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της τράπεζας, υπό την προϋπόθεση λήψης της προγενέστερης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την έκδοσή του. Κάλυψη του ομολογιακού δανείου με καταβολή σε μετρητά ή εισφορά εις είδος. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και διάθεσή τους σε ιδιώτες επενδυτές. Παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας για τη διενέργεια των αναγκαίων πράξεων προς έκδοση και διάθεση των ομολογιών.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT