ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κούρεμα» σε πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις

apodeixei

Ηπιότερο γίνεται το ποινολόγιο της εφορίας για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που εντοπίζονται με φορολογικές παραβάσεις. Στις περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων καταργούνται τα αυτοτελή πρόστιμα των 250 ευρώ (για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία) και 500 ευρώ (για τα διπλογραφικά βιβλία) που επιβάλλονταν για κάθε απόδειξη που δεν εκδιδόταν. Επισημαίνεται πως τα πρόστιμα έφταναν έως 30.000 ευρώ ανάλογα με το πλήθος και, πλέον, περιορίζονται μόνο σε ένα πρόστιμο ίσο με το 50% του ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν.

Χθες ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Ι. Μπάκας εξέδωσε εγκύκλιο σε εφαρμογή του σχετικού νόμου με τα νέα πρόστιμα που θα επιβάλλονται από εδώ και στο εξής. Ειδικότερα, η εγκύκλιος προβλέπει:

1. Για εκπρόθεσμες δηλώσεις ή μη υποβολή δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει φόρος για καταβολή, καθώς και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα:

• 100 ευρώ όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων.
• 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία.
• 500 ευρώ για διπλογραφικά.

Επιπροσθέτως, προβλέπονται πρόστιμα ίσα με 10% έως και 50% του φόρου που αποφεύχθηκε να πληρωθεί λόγω ανακριβούς υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης. Δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή παρακρατούμενου φόρου εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

2. Εκπρόθεσμη υποβολή, ελλιπής υποβολή ή μη υποβολή δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου (γονικών παροχών, κληρονομιών, δωρεών, κερδών από τυχερά παιχνίδια, μεταβίβασης ακινήτων, ΕΝΦΙΑ φόρου offshore και δηλώσεων Ε9) και κερδών από τυχερά παιχνίδια θα έχουν πρόστιμο 100 ευρώ.

3. Παραβάσεις συμβολαιογράφων, φυλάκων μεταγραφών και προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων για παραβάσεις σχετικές με τον ΕΝΦΙΑ θα έχουν πρόστιμο ένα τοις χιλίοις επί της αξίας του ακινήτου (δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 300 ευρώ ή υψηλότερο από 1.000 ευρώ).

4. Καθιερώνεται νέο καθεστώς προστίμων για τη φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ. Συγκεκριμένα:

• Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο, ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. Εξαιρείται της επιβολής κυρώσεων ο λήπτης που τελούσε σε καλή πίστη κατά τη λήψη των στοιχείων.

• Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται, κατόπιν ελέγχου, η υποβολή ανακριβών δηλώσεων ή η μη υποβολή δηλώσεων, με συνέπεια τη μη απόδοση ή τη μειωμένη απόδοση ή την επιπλέον έκπτωση ή επιστροφή ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 50% επί του ποσού του φόρου που θα προέκυπτε από τη μη υποβληθείσα δήλωση ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.

• Σε περίπτωση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών, παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του ποσού του ΦΠΑ που θα έπρεπε να είχε αποδοθεί για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας.

• Σε κάθε πρόσωπο μη υπόχρεο σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ που εκδίδει φορολογικά στοιχεία με ΦΠΑ, χωρίς να έχει τέτοια υποχρέωση, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του αναγραφόμενου φόρου που δεν αποδόθηκε.