ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντικειμενικές: συμψηφισμός οφειλών με επιστροφή φόρου

akinita5

Πρώτα συμψηφισμός με τυχόν οφειλές προς την εφορία και στη συνέχεια η όποια επιστροφή φόρου λόγω αναδρομικής ισχύος των νέων αντικειμενικών τιμών.

Αυτό διευκρινίζεται με εγκύκλιο που υπογράφει ο νέος γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής, η οποία αφορά τους φορολογούμενους που προχώρησαν σε μεταβιβάσεις ακινήτων το δεύτερο εξάμηνο του 2015, όταν δηλαδή ξεκινάει η αναδρομική ισχύς των νέων αντικειμενικών αξιών ακινήτων. Μάλιστα, οι φορολογούμενοι αυτοί θα πρέπει να υποβάλουν και τροποποιητική δήλωση με βάση τις νέες τιμές. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, αν υπάρξει επιστροφή φόρου (μετά τον συμψηφισμό με οφειλές του φορολογούμενου προς την εφορία), τότε η πληρωμή θα γίνει σε 90 ημέρες.

Η αναδρομική αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών καταλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν θανάτους που έχουν συμβεί και συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία, που έχουν συνταχθεί από 21-5-2015 και εφεξής καθώς και υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με χρόνο θανάτου ή σύνταξης του συμβολαίου πριν από την 21-5-2015, αλλά στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 21-5-2015, ανεξάρτητα αν έχουν υποβληθεί οι οικείες δηλώσεις ή αν έχει εκδοθεί πράξη προσδιορισμού του φόρου ή αν εκκρεμεί η έκδοση πράξης ή αν έχει ήδη καταβληθεί ο φόρος, κ.λπ. Για δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, αλλά αφορούν χρόνο φορολογίας πριν από την ισχύ αυτής, ο υπολογισμός της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων πραγματοποιείται με βάση τις ισχύουσες κατά τον χρόνο φορολογίας και όχι κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης αξίες.

Ετσι, μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης και εφόσον ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφή φόρου, η εφορία, αφού συμψηφίσει τους οφειλόμενους από τον φορολογούμενο φόρους με το προς επιστροφή ποσό, προβαίνει στην επιστροφή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς μέσα σε προθεσμία 90 ημερών.

Για τις τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβάλλονται δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα, δεδομένου ότι ο φορολογούμενος δεν έχει διαπράξει παράβαση κατά την υποβολή της αρχικής δήλωσης, αφού υπέβαλε αυτή με βάση τα ισχύοντα κατά τον χρόνο φορολογίας, προβαίνει δε σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης όχι από υπαιτιότητά του (λανθασμένη εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων ή παράλειψη, κ.λπ.).

Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, εφόσον με τις υποβαλλόμενες δηλώσεις, εκτός από τη διόρθωση των τιμών, τροποποιούνται και λοιπά στοιχεία της δήλωσης, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας και του ΚΦΔ, π.χ. επιβολή τόκων και προστίμων, κ.λπ.