Προσαύξηση σύνταξης του ΙΚΑ με αναγνώριση στρατιωτικής θητείας

Προσαύξηση σύνταξης του ΙΚΑ με αναγνώριση στρατιωτικής θητείας

1' 40" χρόνος ανάγνωσης

Διευκρινίσεις για τον συνυπολογισμό της στρατιωτικής θητείας στην προσαύξηση της σύνταξης σε περίπτωση δεύτερης ασφάλισης, δίνει το ΙΚΑ με εγκύκλιό του. Σύμφωνα με αυτή, ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας θα λαμβάνεται υπόψη: α) για την προσαύξηση του ποσού της δεύτερης σύνταξης και β) για τη θεμελίωση δικαιώματος σε δεύτερη σύνταξη μόνο στην περίπτωση που η πρώτη σύνταξη που έχει δικαιωθεί ο ασφαλισμένος από άλλον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης είναι σύνταξη αναπηρίας.

Στις γενικές προϋποθέσεις που ισχύουν στο ΙΚΑ, η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας δίνει δικαίωμα προσαύξησης του ποσού της σύνταξης, ενώ μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος αυτός είναι επιτρεπτό να υπολογιστεί και για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Οι εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις είναι:

α) Λόγω γήρατος, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του και έχει πραγματοποιήσει 3.600 ημέρες εργασίας.

β) Λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω και με την πραγματοποίηση 900 ημερών εργασίας.

γ) Λόγω θανάτου ασφαλισμένου, εφόσον η χήρα έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας της ή τα τέκνα δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 24ο, όταν σπουδάζουν, εφόσον ο θανών ασφαλισμένος είχε πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ενός ή περισσότερων ομοειδών ασφαλιστικών οργανισμών μέχρι τον χρόνο του θανάτου του 900 ημέρες εργασίας.

Ειδικά όμως για περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ομοειδείς ασφαλιστικούς οργανισμούς, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Στη διαδοχική ασφάλιση η αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται από έναν οργανισμό κύριας ασφάλισης και έναν οργανισμό επικουρικής ασφάλισης που επιλέγει ο ασφαλισμένος.

β) Στην παράλληλη ασφάλιση, η αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται μόνο για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης από έναν οργανισμό κύριας ασφάλισης ή έναν οργανισμό επικουρικής ασφάλισης που επιλέγει ο ασφαλισμένος.

Επομένως, όταν υπάρχει παράλληλη ασφάλιση και πάλι ο νόμος ορίζει ότι η εν λόγω αναγνώριση αποβλέπει καταρχήν μόνο στην προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Ωστόσο, αν δεν θεμελιώνεται δικαίωμα σύνταξης σε κανένα ομοειδή ασφαλιστικό οργανισμό κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, ο αναγνωριζόμενος χρόνος υπολογίζεται και για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.