ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ανακεφαλαιοποίηση δεν αύξησε τον δανεισμό

i-anakefalaiopoiisi-den-ayxise-ton-daneismo-2143797

Η ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών δεν οδηγεί αυτόματα και σε αύξηση δανειοδοτήσεων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της μελέτης με τίτλο: «Κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών: αναγκαία αλλά μη ικανή συνθήκη για τη δανειοδότηση της οικονομίας» που δημοσιεύθηκε στο Οικονομικό Δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος. Η μελέτη εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών επηρεάζει τη συμπεριφορά τους σχετικά με τη δανειοδότηση της οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ως μέρος κρατικών προγραμμάτων διάσωσης και παρατίθενται τα κριτήρια με βάση τα οποία μπορεί να αξιολογηθεί η επιτυχία ενός τέτοιου προγράμματος σχετικά με τη δημιουργία κινήτρων για την επανεκκίνηση του δανεισμού προς την οικονομία.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο στόχος των προγραμμάτων ανακεφαλαιοποίησης είναι αφενός η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών και αφετέρου η προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και η συνέχιση των λειτουργιών της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης και ιδιαίτερα της δανειοδότησης της οικονομίας. Τείνει, ωστόσο, να γίνει ευρέως αποδεκτό ότι η σταθεροποίηση της κεφαλαιακής βάσης είναι προϋπόθεση για να μπορέσουν τα τραπεζικά ιδρύματα να ξαναρχίσουν τον δανεισμό. Υπό αυτό το πρίσμα, η ανακεφαλαιοποίηση είναι αναγκαία, αλλά μη ικανή συνθήκη για τη δανειοδότηση της οικονομίας. Για να γίνει αυτό, απαιτείται μια σειρά άλλων παραγόντων, όπως ταχύτητα παρέμβασης των αρμόδιων αρχών, ικανό ύψος της ανακεφαλαιοποίησης, αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων των προβλημάτων των τραπεζών, επιτυχή αναδιάρθρωσή τους κ.λπ.