ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εως 17 Οκτωβρίου αιτήσεις για το Εθνικό Μητρώο Ελεγκτών

eos-17-oktovrioy-aitiseis-gia-to-ethniko-mitroo-elegkton-2146488

Από τις 3 Οκτωβρίου 2016 μέχρι και τις 17 Οκτωβρίου 2016, έως τις 3 μ.μ., θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο νέο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) για τα επενδυτικά σχέδια του αναπτυξιακού νόμου. Σημειώνεται ότι η πρόσκληση για την υποβολή αίτησης αφορά και τα στελέχη του αντίστοιχου ΕΜΠΕ που λειτούργησε στο πλαίσιο του προηγούμενου αναπτυξιακού νόμου 3908/2011.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, Ελληνες πολίτες ή πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης οι οποίοι:

– Είναι ηλικίας μέχρι 67 ετών.

– Είναι ενεργά μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το ΤΕΕ ή ενεργά μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, εφόσον η επαγγελματική τους ειδικότητα το απαιτεί.

– Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ούτε υπάρχει εις βάρος τους εκκρεμοδικία για το αδίκημα της κλοπής ή της υπεξαίρεσης ή απάτης ή εκβίασης ή πλαστογραφίας ή ψευδορκίας ή δωροδοκίας ούτε έχουν καταδικαστεί ή εκκρεμεί δίωξη για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους όπως για απιστία περί την υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος.

– Δεν έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα, όπως θα τεκμηριώνεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το ΟΕΕ ή το ΤΕΕ.

– Είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΑΤΕ.Ι) του εσωτερικού ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής σε αντικείμενο οικονομικής κατεύθυνσης (όπως οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων και συναφή) ή τεχνολογικής κατεύθυνσης και Θετικής Κατεύθυνσης (Βιολόγοι, Γεωπόνοι, Πληροφορικοί κ.λπ.).

Στην ιστοσελίδα του αναπτυξιακού νόμου (www.ependyseis.gr) υπάρχουν οδηγίες για την εγγραφή χρήστη στο ΠΣΚΕ και την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, καθώς και σχετικά υποδείγματα.