ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταμείο Συμμετοχών για στήριξη μικρών και μεσαίων εταιρειών

Ταμείο Συμμετοχών για στήριξη μικρών και μεσαίων εταιρειών

Η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δημόσιους πόρους, το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF), άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευμένα ιδιωτικά funds, τα οποία θα συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων, αφού προηγουμένως αναλάβουν και την αξιολόγησή τους, είναι ο στόχος του νέου Ταμείου Συμμετοχών (Fund of Funds) που σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Τη διαχείριση του νέου ταμείου θα αναλάβει το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο, προκειμένου σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας να ενεργοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Το ποσό που θα συγκεντρώνεται θα επενδύεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τη μορφή της συμμετοχής στη μετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital). Παράλληλα, θα μπορούν να προσφέρονται και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησης. Η συνεισφορά του ελληνικού Δημοσίου στο Ταμείο μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό των 200 εκατ. ευρώ. Ο στόχος είναι, με τη συνεισφορά του EIF και των άλλων πηγών χρηματοδότησης, το ποσό αυτό να διπλασιαστεί.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Οικονομίας, Αλέξη Χαρίτση, «το Ταμείο Συμμετοχών θα καλύψει μέρος του χρηματοδοτικού κενού των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, θα συμβάλει στη μετατόπιση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από τις μη επιστρεπτέες επιδοτήσεις σε πιο σύγχρονες και αποδοτικές μορφές χρηματοδότησης. Στόχος είναι η αξιοποίηση των επενδυτικών κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν στον ύψιστο βαθμό, μέσω της μόχλευσης (leverage) ιδιωτικών πόρων που θα προκληθεί αλλά και της ανακύκλωσης (revolving) των επενδυμένων πόρων. Η δημιουργία του Ταμείου μπορεί ακόμη να εξασφαλίσει πρόσβαση σε χρηματοδότηση για επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή αδυνατούν να αντλήσουν πόρους με άλλο τρόπο, π.χ. από τις τράπεζες. Ειδικά στον τομέα των συνεπενδύσεων, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και η δημιουργία του Ταμείου Συμμετοχών μπορεί να δώσει αποφασιστική ώθηση στην ελληνική οικονομία μέσα από υγιείς και μακρόπνοες ιδιωτικές επενδύσεις».