ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκινούν οι πληρωμές για έργα προηγούμενων αναπτυξιακών

xekinoyn-oi-pliromes-gia-erga-proigoymenon-anaptyxiakon-2158786

Τη διαδικασία για την καταβολή των ενισχύσεων για 449 μικρά φωτοβολταϊκά έργα, έως 100 KWp, που είχαν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004, ξεκινά το υπουργείο Οικονομίας. Πρόκειται για επενδύσεις που είχαν υπαχθεί και ολοκληρωθεί στο πλαίσιο υπουργικής απόφασης του 2013, αλλά τώρα θα επανελεγχθούν.

Η έναρξη της διαδικασίας για την καταβολή ενισχύσεων αφορά σε έργα για τα οποία έχει υποβληθεί αίτημα πληρωμής έως τις 25 Οκτωβρίου 2016.

Η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομίας θα προβαίνει σε προέλεγχο του φακέλου της εκάστοτε επένδυσης ανά ενότητα προκειμένου να διαπιστωθούν τα εξής: α) η πλήρωση των όρων των αποφάσεων υπαγωγής και ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων και β) η πλήρωση των όρων της υπουργικής απόφασης 41766/26-09-2013. Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω όροι, το υπουργείο Οικονομίας θα ενημερώνει τους επενδυτικούς φορείς με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) προκειμένου να υποβάλουν άμεσα ηλεκτρονικά, επίσης μέσω του ΠΣΚΕ, επικαιροποίηση του αρχικού σχετικού αιτήματος πληρωμής με τα δικαιολογητικά εκταμίευσης, ως συμπληρωματικά στοιχεία και σε έντυπη μορφή. Τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή θα υποβάλλονται στο γραφείου 215 Πρωτόκολλο Ιδιωτικών Επενδύσεων (στο υπουργείο Οικονομίας, οδός Νίκης 5-7, στο Σύνταγμα). Η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, εφόσον διαπιστώνεται η νομιμότητα και η πληρότητα των σχετικών δικαιολογητικών. Ο τύπος των δικαιολογητικών, καθώς και τα έργα που θα πληρωθούν έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr

Μεταξύ άλλων απαιτούνται καταστατικό σύστασης της εταιρείας, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου ότι η εταιρεία που υλοποίησε την επένδυση δεν έχει πτωχεύσει ή δεν βρίσκεται σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης, βεβαιώσεις από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο για πιθανές τροποποιήσεις καταστατικού, βεβαίωση τράπεζας με το IBAN του εταιρικού λογαριασμού.