ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αίτημα πληρωμής από τους αναπτυξιακούς

aitima-pliromis-apo-toys-anaptyxiakoys-2164585

Να υποβάλουν άμεσα ηλεκτρονικό αίτημα πληρωμής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ-Επ) της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων καλούνται επενδυτικοί φορείς σχεδίων που είχαν υπαχθεί στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους. Μόνο έτσι θα καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση. Τα εκτυπωτικά του ΠΣΚΕ-Επ και τα συνοδευτικά πρωτότυπα δικαιολογητικά εκταμίευσης υποβάλλονται και πρωτοκολλούνται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου των Ιδιωτικών Επενδύσεων (Νίκης 5-7, γραφείο 215). Οι πληρωμές στην παρούσα φάση που έχει ανακοινώσει η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Οικονομίας αφορούν 93 επενδυτικά σχέδια και ο σχετικός κατάλογος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr.

Στην ίδια ανακοίνωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εκταμίευση της ενίσχυσης, αναλόγως εάν αυτή θα εκχωρηθεί στην τράπεζα ή όχι. Σε κάθε περίπτωση, απαιτούνται η προσκόμιση καταστατικού σύστασης της εταιρείας, η βεβαίωση από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο περί τροποποιήσεων του καταστατικού και μη λύσης της εταιρείας ή θέσης αυτής σε εκκαθάριση, το πιστοποιητικό από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου ότι δεν έχει πτωχεύσει η εταιρεία ούτε βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης ή συναλλαγής, η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας. Σε περίπτωση εκχώρησης της ενίσχυσης απαιτούνται επίσης ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του τραπεζικού ιδρύματος, αντίγραφο της σύμβασης εκχώρησης, καθώς και βεβαίωση της τράπεζας στην οποία θα αναγράφεται το ισχύον υπόλοιπο του κεφαλαίου του δανείου για το οποίο υφίσταται σύμβαση εκχώρησης της ενίσχυσης.