ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διμερής και πολυμερής συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ σε έρευνα και τεχνολογία

eie_ekpaideu-e

Από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη της δράσης εθνικής εμβέλειας «Διμερής και πολυμερής συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ σε έρευνα και τεχνολογία», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ειδικού στόχου: 1.1 «Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση».

Η δράση θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), με ενδιάμεσο φορέα (Ε.Φ.) τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων-Τομέας Ερευνας και Καινοτομίας.

Στόχοι της δράσης

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η δράση έχει ως στόχους:
l Την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη βελτιστοποίηση της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές έρευνας και τεχνολογίας διεργασίες δικτύωσης, τη συμμετοχή σ’ αυτές δυναμικών και με υψηλή τεχνογνωσία επιχειρήσεων, την εκπλήρωση των εθνικών μας υποχρεώσεων σε ευρωπαϊκές πολιτικές, την επικέντρωση των προσπαθειών και των διαθέσιμων πόρων σε ερευνητικά θεματικά πεδία, μείζονος ενδιαφέροντος για τις δύο (συνεργαζόμενες) χώρες και σημαντικά για την κοινωνία και την οικονομία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της εθνικής στρατηγικής ΕΤΑΚ για την έξυπνη εξειδίκευση, την ανάπτυξη νέων γνώσεων (συμπεριλαμβανομένων και νέων τεχνολογιών), με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών, και τη διείσδυση καινοτομιών σε νέες αγορές.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Επιλέξιμοι δικαιούχοι της δράσης είναι:

 • Ερευνητικοί οργανισμοί, όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα-ινστιτούτα ή ερευνητικοί συνεργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής τους, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.
 • Επιχειρήσεις. Επιλέξιμες είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει μία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση 12μηνης διάρκειας κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους.
 • Λοιποί φορείς (δημόσιοι και άλλοι φορείς).

Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν από την ελληνική πλευρά υποχρεωτικά δύο συνεργαζόμενους, δηλαδή έναν ερευνητικό φορέα και μία επιχείρηση. Προαιρετική είναι η συμμετοχή άλλης εταιρείας ή ερευνητικού φορέα ή πανεπιστημίου. Συντονιστής φορέας θα είναι αποκλειστικά η επιχείρηση. Προτάσεις που δεν έχουν διακρατικό εταίρο δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Επιλέξιμοι τομείς

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση αφορά την ενίσχυση κοινών ερευνητικών έργων στις θεματικές προτεραιότητες της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization). Εξ αυτών επιλέξιμοι τομείς θα είναι όσοι αναφέρονται με τις εξειδικεύσεις τους παρακάτω:

 • Αγροδιατροφή (Agrofood).
 • Βιοεπιστήμες και φάρμακα (Life Sciences & Pharma).
 • Ενέργεια (Energy).
 • Περιβάλλον (Environment).

Επιλέξιμες δαπάνες

1. Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης. Οι επιλέξιμες δαπάνες των έργων έρευνας και ανάπτυξης αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης, και είναι οι εξής:

 • Δαπάνες προσωπικού. Ερευνητές και τεχνικοί, στον βαθμό που απασχολούνται άμεσα στο έργο.
 • Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.
 • Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.
 • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες, χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.
 • Δαπάνες για τις μελέτες σκοπιμότητας είναι οι δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης.

2. Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ. Είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:

 • Οι δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού.
 • Οι δαπάνες για την απόσπαση από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό.
 • Οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

3. Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία. Σε αυτήν την κατηγορία είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:

 • Δαπάνες προσωπικού.
 • Δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.
 • Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.
 • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων.
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 4.500.000 ευρώ, ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά έργο μπορεί να ανέλθει έως 400.000 ευρώ. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης, ανάλογα με το έργο υλοποίησης, είναι έως τρία (3) έτη από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του ερευνητικού έργου. Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει στο 100% για τους ερευνητικούς φορείς και έως και 80% για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους και τον τύπο του έργου το οποίο υλοποιούν.

Τα στοιχεία της πρόσκλησης έχουν αναρτηθεί στη «Διαύγεια» και στις ιστοσελίδες του ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, της ΓΓΕΤ http://www.gsrt.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr, ενώ αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) έως τις 25 Απριλίου 2017 (ώρα 16.00).

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.