ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λιγότερες δαπάνες, περισσότεροι φόροι, υψηλότερο πλεόνασμα

ypoikonom2

Υπέρβαση έναντι του στόχου σημείωσε το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2017 λόγω υψηλότερων εσόδων και χαμηλότερων δαπανών.

Συγκεκριμένα, έφτασε το 1,840 δισ. ευρώ έναντι στόχου για 1,050 δισ. ευρώ και έναντι πλεονάσματος 1,456 την ίδια περίοδο του προηγούμενου χρόνου. Στα φορολογικά έσοδα καταγράφεται υπέρβαση 386 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου στο πεντάμηνο.

Ειδικότερα, αύξηση έναντι του στόχου σημειώνεται μεταξύ άλλων στα έσοδα από ΦΠΑ πετρελαιοειδών (κατά 15 εκατ. ευρώ ή 2%), από ΦΠΑ λοιπών (κατά 251 εκατ. ευρώ ή 4,8%), όπου περιλαμβάνεται, όμως, και ποσό ύψους 296,16 εκατ. ευρώ που αφορά την παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων, τους φόρους στην περιουσία (κατά 44 εκατ. ευρώ ή 7,8%), τους άμεσους φόρους ΠΟΕ (κατά 45 εκατ. ευρώ ή 4,5%), τους έμμεσους φόρους ΠΟΕ (κατά 35 εκατ. ευρώ ή 6,8%), τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Ενεργειακών Προϊόντων (κατά 23 εκατ. ευρώ ή 1,3%).

Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις (κατά 340 εκατ. ευρώ ή 26,1%), από τον Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (κατά 58 εκατ. ευρώ ή 2,2%) και τους λοιπούς ειδικούς φόρους κατανάλωσης, καπνού κτλ. (κατά 13 εκατ. ευρώ ή 1,5%).

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 767 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2017 ανήλθαν σε 19,924 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 792 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 19,169 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 793 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, καθώς μειωμένες ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 140 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 39 εκατ. ευρώ, οι αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση κατά 28 εκατ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 30 εκατ. ευρώ και οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 291 εκατ. ευρώ.