ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Μείωση φόρων, αλλαγή δημοσιονομικής πολιτικής

tte-meiosi-foron-allagi-dimosionomikis-politikis-2199556

Αναγκαία κρίνεται η αλλαγή δημοσιονομικής πολιτικής για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, με παράλληλη μείωση των φόρων, σύμφωνα με σχετική ανάλυση της Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, η οποία δημοσιεύεται δύο φορές το χρόνο από τη Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 

Η ανάλυση της ΤτΕ εστιάζεται στις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα που έλαβαν χώρα κατά το 2016, με αναφορά κάποιων βασικών μεγεθών και στο α’ τρίμηνο του 2017, σε ό,τι αφορά τις οικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις, την ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου, των κινδύνων ρευστότητας και αγοράς, καθώς και την κερδοφορία και την κεφαλαιακή επάρκεια.

Με την αξιολόγηση των συστημικών κινδύνων παρέχεται ένα βασικό εργαλείο για την άσκηση της μακροπροληπτικής πολιτικής, η οποία έχει ως στόχο τη μείωση των συστημικών κινδύνων του χρηματοπιστωτικού συστήματος και θα πρέπει να συμπληρώνει τη μικροπροληπτική εποπτεία των τραπεζών, που επικεντρώνεται περισσότερο στην ευρωστία των μεμονωμένων ιδρυμάτων.

Πιο συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «θα πρέπει να γίνει ανακατανομή των δαπανών σε τομείς που θα έχουν σημαντικότερη αναπτυξιακή επίδραση», αλλά και πως «θα πρέπει να αλλάξει και ο φοροκεντρικός χαρακτήρας της δημοσιονομικής πολιτικής μέσω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών και της συγκράτησης των δαπανών».

Σύμφωνα με την ΤτΕ, για να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα, θα πρέπει να υλοποιηθούν αποτελεσματικά οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη φορολογική διοίκηση και να ενισχυθούν οι έλεγχοι. Μάλιστα, οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα εμφανίζονται ευοίωνες, καθώς το 2017 αναμένεται θετικός ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης. «Η σταδιακή πορεία ανάκαμψης του χρηματοπιστωτικού συστήματος συνεχίστηκε το 2016 και τους πρώτους μήνες του 2017. Η σταθεροποίηση και βελτίωση των οικονομικών συνθηκών συνέβαλε στην εμπέδωση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η οποία με τη σειρά της αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητας στην πραγματική οικονομία», συμπληρώνετα στην ανάλυση. 

Μεταξύ άλλων, η ΤτΕ τονίζει ότι οι σημαντικές προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα παραμένουν, με κυριότερες την αποτελεσματική διαχείριση του υψηλού αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) και την περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης των τραπεζών από το μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας.

Στην ανάλυση περιλαμβάνονται τέσσερα Ειδικά Θέματα, όπου στο πρώτο αναλύονται οι επιπτώσεις από τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος επί της αξίας των εξασφαλίσεων και τον χρόνο ρευστοποίησής τους, ενώ στο δεύτερο περιγράφονται οι ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που πρέπει να διατηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα για να απορροφούν ζημίες ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Στην τρίτη ενότητα της ανάλυσης περιγράφονται η υιοθέτηση του IFRS 9 και η επίπτωσή της επί του προσδιορισμού της απομείωσης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και, τέλος, στο τέταρτο περιγράφεται η διαδικασία αξιολόγησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των πιστωτικών ιδρυμάτων.