ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ασφαλιστική ενημερότητα με την καταβολή κατώτατης εισφοράς

Ασφαλιστική ενημερότητα με την καταβολή κατώτατης εισφοράς

Ασφαλιστική ενημερότητα με την καταβολή, εντός του 2017, τουλάχιστον της κατώτατης εισφοράς, θα χορηγεί ο ΕΦΚΑ στους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, καθώς ο διοικητής του Φορέα Θανάσης Μπακαλέξης υπέγραψε την εγκύκλιο που θέτει σε εφαρμογή πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Εργασίας.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος ορίζει πως οι μισθωτοί ασφαλισμένοι – φυσικά πρόσωπα μπορούν να πάρουν, έπειτα από αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες, 6μηνη ενημερότητα, εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαιτητές εισφορές.

Ειδικά μάλιστα για το διάστημα από 1-1-2017 μέχρι την εκκαθάριση βάσει των εισοδημάτων του 2016, που όπως όλα δείχνουν θα γίνει εντός των πρώτων μηνών του 2018, ο ασφαλισμένος θεωρείται ενήμερος εφ’ όσον έχει καταβάλει, κατ’ ελάχιστον, την κατώτατη εισφορά. Δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες του πρώην ΟΑΕΕ θα μπορούν να έχουν ενημερότητα με 168 ευρώ τον μήνα και οι αγρότες του πρώην ΟΓΑ με 87 ευρώ. Προσοχή, για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος απαιτείται η πληρωμή του πλήρους ποσού του ειδοποιητηρίου.

Μετά τον συμψηφισμό και την οριστικοποίηση των εισφορών βάσει εισοδημάτων 2016, αν προκύπτει υποχρέωση καταβολής «έξτρα» εισφορών θα είναι απαραίτητη η καταβολή ολόκληρου του ποσού της μηνιαίας δόσης για τη χορήγηση ενημερότητας.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες που το 2017 απασχολούνται και ως μισθωτοί, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι θα λαμβάνουν ενημερότητα –εφόσον δεν έχουν χρέη– χωρίς τον έλεγχο καταβολής της ελάχιστης εισφοράς. Βέβαια, η ενημερότητα θα είναι μηνιαία και ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε έγγραφο (π.χ. βεβαίωση αποδοχών ή εκκαθάριση μισθοδοσίας προηγούμενου μήνα, κ.λπ.) από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του μισθωτού και το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών.

Αλλά και στην περίπτωση που ο αιτών έχει υπαχθεί σε ρύθμιση, η βεβαίωση θα είναι μηνιαία και θα χορηγείται μόνον εφόσον τηρείται η ρύθμιση.
Για τη χορήγηση ενημερότητας σε εργοδότες ακολουθείται η ισχύουσα διαδικασία.

Μέσω Διαδικτύου

Οπως συνάγεται από την εγκύκλιο, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ επεξεργάζονται τη διαδικασία έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω Διαδικτύου με συνυπολογισμό ενδεχόμενων οφειλών στο σύνολο των προϋφιστάμενων ασφαλιστικών ταμείων και ανεξαρτήτως ιδιότητας (εργοδότης-αυτοαπασχολούμενοι κ.λπ.), έτσι ώστε να προκύπτει η ενιαία ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ.