ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα μυστικά της δήλωσης για μισθώσεις τύπου Airbnb

Τα μυστικά της δήλωσης για μισθώσεις τύπου Airbnb

Αναλυτικό οδηγό με τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών που μισθώνουν τα ακίνητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαμοιρασμού τύπου Airbnb εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Για παράδειγμα, το πότε πρέπει να υποβληθεί η δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής, πώς φορολογείται το εισόδημα από τη μίσθωση του ακινήτου, ποιοι είναι υπόχρεοι στην υποβολή της δήλωσης κ.λπ.

Στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες ακινήτων αμελήσουν τις υποχρεώσεις τους, προβλέπεται πρόστιμο 5.000 ευρώ. Μάλιστα σε περίπτωση πρώτης υποτροπής το πρόστιμο θα είναι 10.000 ευρώ και 20.000 ευρώ για κάθε μετέπειτα υποτροπή. Οι ερωτήσεις – απαντήσεις είναι οι ακόλουθες:

1. Πότε οι μισθώσεις ακινήτου ορίζονται ως βραχυχρόνιες, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού;

– Είναι αυτές που συνάπτονται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους, και όταν δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων. «Ψηφιακές πλατφόρμες» νοούνται όσες παρέχουν εξειδικευμένα εργαλεία για τη σύναψη της μίσθωσης ηλεκτρονικά. Επομένως, τυχόν βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται ιδιωτικά, και όχι μέσω πλατφόρμας, δεν υπάγονται στις συγκεκριμένες διατάξεις και αντιμετωπίζονται ως κοινές αστικές μισθώσεις, εκτός εάν συνοδεύονται από επιπλέον υπηρεσίες, οπότε αντιμετωπίζονται ως επιχειρηματική δραστηριότητα.

2. Εάν κάποιος εκμισθώσει το ακίνητό του με βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά δεν το κάνει μέσω ψηφιακών πλατφορμών, πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής;

– Οχι. Αυτές οι μισθώσεις δηλώνονται με Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

3. Ισχύουν άλλοι περιορισμοί έκτος από τη χρονική διάρκεια μίσθωσης μικρότερη του έτους και την αποκλειστική παροχή κλινοσκεπασμάτων;

– Οχι, εκτός εάν τεθούν μελλοντικά, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού.

4. Πώς φορολογείται το εισόδημα που αποκτάται από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού;

– Θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και φορολογείται με συντελεστές από 15% έως 45%, ανάλογα με το ύψους του εισοδήματος που προκύπτει. Συγκεκριμένα:

α) 15% μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος 12.000 ευρώ.

β) 35% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τις 12.001 έως τις 35.000 ευρώ.

γ) 45% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω από τις 35.000 ευρώ.

5. Υπάγεται σε ΦΠΑ το εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση;

– Οχι.

6. Ποιος μπορεί να είναι διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης;

– Κατ’ αρχήν ορίζεται ότι διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, που αναλαμβάνει τη διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωσή του και γενικά μεριμνά για τη βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου.

7. Εκτός από φυσικό πρόσωπο, μπορεί ένα νομικό πρόσωπο να είναι διαχειριστής ακινήτου;

– Ναι, διαχειριστής ακινήτου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, ενεργώντας για λογαριασμό του ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος λογιστής.

Τα μυστικά της δήλωσης για μισθώσεις τύπου Airbnb-1

Μέχρι τις 20 κάθε μήνα  υποβάλλονται οι δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής

Στις 20 κάθε μήνα θα πρέπει να υποβάλλεται από τους υπόχρεους δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η νομοθεσία. Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής υποβάλλονται μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο. Για παράδειγμα, για βραχυχρόνια μίσθωση που έχει συναφθεί με ημερομηνία άφιξης 25.8.2018 και αναχώρησης 2.9.2018, η δήλωση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι τις 20.10.2018. Παρακάτω παρατίθενται οδηγίες που αφορούν τους διαχειριστές ακινήτων:

– Πώς μπορεί ο διαχειριστής ακινήτου να πραγματοποιεί βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού;

– Προκειμένου ο διαχειριστής ακινήτου να πραγματοποιεί βραχυχρόνιες μισθώσεις, θα πρέπει:

α) Να εισέλθει με τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, που τηρείται στον ιστότοπο www.aade.gr, ώστε να καταχωρίσει το ακίνητο και να αποκτήσει αριθμό μητρώου ακινήτου (ΑΜΑ). Διευκρινίζεται ότι η καταχώριση πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο ακίνητο.

β) Να αναρτά τον ΑΜΑ στις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας του διαμοιρασμού, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής σχετικά με τα ακίνητα που διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας (ΕΣΛ).

γ) Να υποβάλλει τη δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο.

δ) Να καταχωρίζει συγκεντρωτική, ανά ακίνητο, δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής, μέχρι την τελευταία ημέρα του τρίτου μήνα από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, όπου θα συμπεριλαμβάνει όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που έχουν συναφθεί από την 1.1.2018 έως και την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής (ΠΟΛ.1170/2018).

– Πώς ένας διαχειριστής ακινήτου που είναι ο ιδιοκτήτης του αποκτά αριθμό μητρώου ακινήτου;

– Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης Taxisnet. Τα στοιχεία που απαιτούνται για να χορηγηθεί ο ΑΜΑ είναι ο ΑΤΑΚ του ακινήτου και, για τις περιπτώσεις τμηματικής μίσθωσης, τα σχετικά τ.μ.

– Οταν διαχειριστής ακινήτου είναι ένας εκ των συνιδιοκτητών, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του διαχειριστή ακινήτου και ποιες των συνιδιοκτητών του;

– Για κάθε ένα ακίνητο ορίζεται ένας διαχειριστής. Μπορούν να ορίζονται περισσότεροι του ενός διαχειριστές, με την προϋπόθεση ότι καθένας εξ αυτών δραστηριοποιείται σε διαφορετική ψηφιακή πλατφόρμα.

Στην περίπτωση που διαχειριστής ακινήτου έχει οριστεί ως ένας εκ των συνιδιοκτητών, τότε αυτός πραγματοποιεί την εγγραφή του ακινήτου στο μητρώο με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης Taxisnet.