Σαν Σήμερα: 29 Μαΐου 1953 – Η κατάκτηση της κορυφής του Έβερεστ

Σαν Σήμερα: 29 Μαΐου 1953 – Η κατάκτηση της κορυφής του Έβερεστ

2' 56" χρόνος ανάγνωσης

Είναι 3 Ιουνίου 1953 και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πέρα από τις λεπτομέρειες της στέψης της βασίλισσας Ελισάβετ που είχε λάβει χώρα την προηγούμενη μέρα, εμφανιζόταν μια συναρπαστική είδηση: ο Νεοζηλανδός ορειβάτης και εξερευνητής Έντμουντ Χίλαρι μαζί με τον ιχνηλάτη οδηγό Τένζινγκ Νοργκάι κατάφεραν να πατήσουν την «Κορυφή του Κόσμου», το Έβερεστ. «Ένα κεφάλαιον ανδρείας εις την ιστορίαν των αγώνων του ανθρώπου – Εστάθησαν εκεί όπου δεν είχε πατήσει ποτέ ανθρώπινος πους και απήλαυσαν μιαν θέαν που δεν αντίκρυσεν οφθαλμός ανθρώπου», έγραφε η «Καθημερινή» στο πρωτοσέλιδό της.

Το ιστορικό κατόρθωμα των Χίλαρι και Τένζινγκ είχε γίνει στις 29 Μαΐου. «Ο συνταγματάρχης Χαντ, αρχηγός της βρεταννικής εξερευνητικής αποστολής διά το Έβερεστ, μετέδωσε την είδησιν της κατακτήσεως της κορυφής του Έβερσετ διά τηλεγραφήματος προς τους “Τάιμς”», σημείωνε η «Καθημερινή». Το εν λόγω τηλεγράφημα, ανήγγειλε απλώς το γεγονός και τελείωνε με τη φράση: «Όλα είναι καλά».

Τα ρεπορτάζ της εποχής επικεντρώνονταν στους δύο πρωταγωνιστές της θρυλικής ανάβασης στα 8.850 μ. «Ο Έντουαρντ Χίλλαρυ είχεν είπει εις την μητέραν του, όταν ήτο 20 ετών, ότι μίαν ημέραν θα ανερριχάτο επί της κορυφής του Έβερεστ. Επραγματοποίησεν ήδη την φιλοδοξίαν του αυτήν κατά την τετάρτην εξερευνητικήν αποστολήν του εις τα Ιμαλάια εντός τριών ετών. Ο Χίλλαρυ είναι σήμερον ηλικίας 34 ετών», γράφει η εφημερίδα για τον Νεοζηλανδό ορειβάτη.

«Αν υπάρχουν ολίγαι πληροφορίαι διά τον Χίλλαρυ, αι αφορώσαι τον Τένσιγκ Μπούτια, αρχηγόν των οδηγών, είναι ολιγώτεραι. Ούτος είναι ηλικίας 38 ετών και πολλάκις επεχείρησε να ανέλθη εις τα Ιμαλάια. Ο Μπούτια μετέσχεν εις τέσσαρας προσπαθείας, αι οποίαι εγένοντο διά της βορείας οδού προς του Έβερεστ. Οι συμπατριώται του τον αποκαλούν τίγριν διά την αντοχήν, το θάρρος και την πρωτοβουλίαν του», συνεχίζει.

Η κατάκτηση της υψηλότερης κορυφής των Ιμαλαΐων, πέραν του ότι ήταν εντυπωσιακή, καθώς είχαν προηγηθεί άλλες δέκα αποτυχημένες αποστολές από διάφορους ορειβάτες, έλυνε κι ένα βασικό πρόβλημα: το πραγματικό ύψος του Έβερεστ. «Οι χάρται των Ινδιών αναφέρουν ως ύψος αυτού 29.000 πόδας. Υπάρχουν όμως βάσιμοι ισχυρισμοί ότι είναι υψηλότερον. Οι ελβετικοί χάρται υπελόγισαν το παρελθόν έτος ότι το ύψος του Έβερεστ ανέρχεται εις 29.610 πόδας. Οι αμερικανικοί χάρται αναβιβάζουν το ύψος εις 29.149 πόδας».

Τις επόμενες ημέρες, η «Καθημερινή» θα δημοσιεύσει σε συνέχειες από τις 10 Ιουνίου τον «πρώτο λεπτομερή απολογισμό» της αναρρίχησης. Εντύπωση προκαλεί η περιγραφή της κατάστασης που επικρατούσε στο στρατόπεδο της βρετανικής αποστολής μέχρι τη στιγμή που εμφανίστηκαν οι δύο ορειβάτες. «Τελικώς, ολίγον μετά την 1.30 μ.μ. και ακριβώς την στιγμήν που το ραδιόφωνον ανέφερε την ήδη αναγγελθείσαν αποτυχίαν της πρώτης αποπείρας, η ομάς ενεφανίσθη από ένα κοίλωμα εις απόστασιν 300 μέτρων από την σκηνήν του στρατοπέδου. Επί κεφαλής ήσαν οι Χίλλαρυ και Τένσιγκ. Τελείως εξαφνικά και ως διά μαγείας, ίσως με τον ασύρματον του ανθρωπίνου εκνευρισμού και της αγωνιώδους αναμονής, ολόκληρον το στρατόπεδον εγνώριζεν ότι το Έβερεστ είχε “πατηθή”.

»Όλος ο κόσμος εξεχύθη τρέχων από το στρατόπεδον προς υποδοχήν της ομάδος εφόδου. Ο Χίλλαρυ, εξαιρετικά ευδιάθετος, εσήκωσε την αξίνην του εις σημείον χαιρετισμού. Θερμαί χειραψίαι ήρχισαν να ανταλλάσσωνται μέσα εις μιαν ατμόσφαιραν ενθουσιώδους καταπλήξεως και ελαμβάνοντο φωτογραφίαι. Καθώς όλοι ήρχισαν να κινούνται κατερχόμενοι το ύψωμα προς το στρατόπεδον, μία ομάς από Σέρπας επροχώρησε με δισταγμόν προς τα εμπρός διά να αποτίση φόρον τιμής προς τον μεγαλύτερον από τους ορειβάτας. Με στάσιν και χειρονομίας μετριόφρονος μονάρχου, ο Τένσιγκ εδέχετο τας εκδηλώσεις των. Μερικοί έκυττον προς τα εμπρός, άλλοι συνέπλεκον τας χείρας εις στάσιν προσευχής. Ένας παλαίμαχος Σέρπα έσκυψε και ήγγισε με το μέτωπόν του το χέρι του Τένσιγκ».

Από τότε, υπολογίζεται ότι έχουν πατήσει στην κορυφή του Έβερεστ πάνω από 6.000 άνθρωποι.

Επιμέλεια στήλης: Μυρτώ Κατσίγερα, Βασίλης Μηνακάκης, Αντιγόνη-Δέσποινα Ποιμενίδου, Θανάσης Συροπλάκης

Σαν Σήμερα: 29 Μαΐου 1953 – Η κατάκτηση της κορυφής του Έβερεστ-1

Σαν Σήμερα: 29 Μαΐου 1953 – Η κατάκτηση της κορυφής του Έβερεστ-2

Σαν Σήμερα: 29 Μαΐου 1953 – Η κατάκτηση της κορυφής του Έβερεστ-3