ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ε.Ε: Οδηγίες για τις ενισχύσεις στην ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων


Ε.Ε: Οδηγίες για τις ενισχύσεις στην ανάπτυξη ευρυζωνικών
δικτύων

Ε.Ε: Οδηγίες για τις ενισχύσεις στην ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων-1
Οι κατευθυντήριες γραμμές συνοψίζουν τη
διάκριση μεταξύ ανταγωνιστικών περιοχών οι οποίες δεν χρειάζονται
κρατικές ενισχύσεις, και μη αποδοτικών ή μη εξυπηρετούμενων
περιοχών όπου οι ενισχύσεις δικαιολογούνται.

Τις κατευθυντήριες γραμμές για το πώς μπορούν να διοχετευθούν τα
δημόσια κεφάλαια στην ανάπτυξη βασικών ευρυζωνικών δικτύων και
δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στις περιοχές όπου δεν επενδύουν οι
ιδιωτικοί φορείς εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρωταρχικός στόχος των κατευθυντήριων
γραμμών είναι να προωθήσουν την εκτεταμένη και γρήγορη ανάπτυξη
ευρυζωνικών δικτύων, διατηρώντας παράλληλα τη δυναμική της αγοράς
και τον ανταγωνισμό σε έναν τομέα που έχει ελευθερωθεί πλήρως.

«Οι κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν ότι, κάθε φορά που
ενισχύεται ιδιωτικός φορέας, η κρατική ενίσχυση πρέπει να τονώνει
τον ανταγωνισμό υποχρεώνοντας τον δικαιούχο να διευκολύνει την
ανοικτή πρόσβαση τρίτων φορέων στο δίκτυο που χρηματοδοτείται από
το δημόσιο», αναφέρει η Επιτροπή.

Ειδικότερα, οι κατευθυντήριες γραμμές συνοψίζουν τη διάκριση
μεταξύ ανταγωνιστικών περιοχών («μαύρες» περιοχές), οι οποίες δεν
χρειάζονται κρατικές ενισχύσεις, και μη αποδοτικών ή μη
εξυπηρετούμενων περιοχών («λευκές» και «γκρίζες» περιοχές) στις
οποίες μπορεί να δικαιολογηθεί η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων,
εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Η διάκριση αυτή προσαρμόζεται έπειτα στην κατάσταση των δικτύων
πρόσβασης νέας γενιάς (η ανάπτυξη των οποίων βρίσκεται ακόμη σε
πρώιμο στάδιο) απαιτώντας από τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη όχι
μόνο τις υπάρχουσες υποδομές πρόσβασης νέας γενιάς, αλλά και τα
συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια των εταιρειών τηλεπικοινωνίας για
την ανάπτυξη ανάλογων δικτύων στο εγγύς μέλλον.

Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν ορισμένες διασφαλίσεις
ζωτικής σημασίας (όπως, για παράδειγμα, λεπτομερής χαρτογράφηση,
δημόσιος διαγωνισμός, υποχρέωση ανοικτής πρόσβασης ή τεχνολογική
ουδετερότητα και μηχανισμοί ανάκτησης) με σκοπό να προωθηθεί ο
ανταγωνισμός και να αποφευχθεί ο παραγκωνισμός των ιδιωτικών
επενδύσεων.

Η αρμόδια για τον ανταγωνισμό Επίτροπος Neelie Kroes δήλωσε τα
εξής: «Οι κατευθυντήριες γραμμές προσφέρουν στα κράτη μέλη και στις
δημόσιες αρχές ένα διαφανές εργαλείο μεγάλης εμβέλειας που θα
εξασφαλίζει ότι τα σχέδιά τους για κρατική χρηματοδότηση του
ευρυζωνικού τομέα είναι σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις
κρατικές ενισχύσεις. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα διευκολύνουν την
εκτεταμένη ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων υψηλής και πολύ υψηλής
ταχύτητας, αυξάνοντας την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και
συμβάλλοντας στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας βασισμένης στη γνώση
στην Ευρώπη».

Οι επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα αποτελούν καθοριστικό μέρος
του ευρωπαϊκού σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης, για το οποίο η
Επιτροπή διέθεσε 1,02 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για την ανάπτυξη
ευρυζωνικού Διαδικτύου σε αγροτικές περιοχές .


www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ