80 χρόνια πριν στην «Κ» 24 – III – 1939

1' 15" χρόνος ανάγνωσης

ΟΙ ΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΡΑΪΧ: «[…] Παραμείνατε έξωθεν των συνόρων της χώρας εις εποχήν καθ’ ην υπήρχε μία Γερμανία ήτις είχε παραδοθή εις την συμφοράν και την ατίμωσιν. Ηδη όμως επανέρχεσθε εις τους κόλπους μιας νέας ισχυράς Γερμανίας, ήτις παραμένει ακλονήτως ισχυρά επί των δικαίων της, ήτις δεν έχει ανάγκην βοηθείας, ήτις δεν εμπιστεύεται την τύχην της εις ξένους αλλ’ η οποία είναι έτοιμη και αποφασισμένη να παραμείνη κυρία των τυχών της και να δώση εις αυτάς την μορφήν εκείνην την οποίαν θέλει έστω και αν ο λοιπός κόσμος δυσαρεστήται δι’ αυτό. […] Οπως εσείς υπεφέρατε εκ της γερμανικής αδυναμίας και αποσυνθέσεως ούτω υπέφερον και οι άλλοι Γερμανοί. Εκ των δεινοπαθημάτων όμως τούτων επήγασε δι’ όλους ημάς μια κοινότης πνεύματος. Ας έχωμεν την θέλησιν και την απόφασιν όπως ουδεμία δύναμις εν τω κόσμω δυνηθή ποτέ να θραύση ή να κάμψη την ισχύν μας. Είκοσι ετών δεινοπαθήματα θα αποτελέσουν δίδαγμα δι’ ημάς» [ο Χίτλερ στο Μέμελ – στη φωτ. Φτάνει στην πόλη].

ΤΑΦΟΣ ΦΑΡΑΩ: […] Ο διαπρεπής Γάλλος αρχαιολόγος κ. Μοντέ […] ανεκάλυψεν ένα τάφον Φαραώ, η δε ανακάλυψις αύτη θεωρείται σπουδαιοτέρα και από αυτήν την ανεύρεσιν του περιφήμου τάφου του Τουταγχαμών, η οποία είχε καταπλήξει τον επιστημονικόν κόσμον. Ο καθηγητής Μοντέ εκτελεί ανασκαφάς εις την ζώνην της διώρυγος […], όπου υπήρχεν η πόλη Ταννίς, πρωτεύουσα των Φαραώ της 21ης δυναστείας.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ: Το υπουργείον της Συγκοινωνίας ανακοινοί ότι αι εργασίαι κατασκευής του τηλεφωνικού δικτύου Αγρινίου θ’ αρχίσουν περί τας αρχάς του μηνός Ιουλίου, οπότε αποπερατούται το κτίριον εγκαταστάσεως του τηλεφ. κέντρου.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT