ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 28-3-1939

80-chronia-prin-amp-8230-28-3-1939-2307084

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Την 11.30΄ πρωινήν της προσεχούς Πέμπτης θα γίνουν εις το Ζάππειον Μέγαρον τα εγκαίνια της Β΄ Πανελληνίου Καλλιτεχνικής Εκθέσεως. Εις τα εγκαίνια θα παραστούν η Α.Μ. ο Βασιλεύς, ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως και άλλοι επίσημοι.

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ: Η αγγλική Κυβέρνησις εξεδήλωσε και αύθις την αλληλεγγύην της προς την Γαλλίαν ανακοινούσα ότι εντός της αύριον θα αρχίσουν συνεννοήσεις εν Παρισίοις διά την ρύθμισιν διαφόρων στρατιωτικών προβλημάτων. […] Ο στρατηγός Γκορτ, αρχηγός του Βρεττανικού Αυτοκρατορικού Γενικού Επιτελείου, κατόπιν προσκλήσεως του Γάλλου Γενικού Επιτελάρχου στρατηγού Γκαμελαίν [φωτ.] θα διέλθη εν Γαλλία ημέρας τινάς κατά τας οποίας θα παρακολουθήση ασκήσεις των γαλλικών στρατευμάτων και θα επισκεφθή τας οχυρώσεις της γραμμής Μαζινώ.

ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ: Το Πρακτορείον Φουρνιέ, εδημοσίευσεν ανακοίνωσιν καθ’ ην τα εθνικά στρατεύματα εισήλθον εις τα προάστεια της Μαδρίτης. Κατά την ανακοίνωσιν, φάλαγξ πεζικού διασπάσασα τας εχθρικάς γραμμάς μετά την αποτυχίαν των περί ειρήνης διαπραγματεύσεων, διήλθε την γέφυραν του Τολέδο και βαδίζει προς το κέντρον της Μαδρίτης συναντώσα ελαχίστην αντίστασιν.