80 χρoνια πριν… 18-5-1939

49" χρόνος ανάγνωσης

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣ: Εκυκλοφόρησεν απόψε υπό μορφήν Λευκής Βίβλου [φωτ. Ο εισηγητής της ΜακΝτόναλντ] ανακοίνωσις περί της επί του παλαιστινιακού ζητήματος πολιτικής της βρεταννικής Κυβερνήσεως, περιέχουσα δήλωσιν καθ’ ην σκοπός της βρεταννικής Κυβερνήσεως είναι η δημιουργία εντός δεκαετίας ανεξαρτήτου παλαιστινιακού κράτους, το οποίον θα συνδεθή μετά της Αγγλίας διά συνθήκης διά της οποίας θα εξυπηρετούνται ικανοποιητικώς τα εμπορικά και στρατηγικά συμφέροντα αμφοτέρων των χωρών. […] Το ανεξάρτητον παλαιστινιακόν κράτος θα οργανωθή κατά τοιούτον τρόπον ώστε τόσον οι Αραβες όσον και οι Εβραίοι να μετέχουν της διοικήσεως κατά τρόπον ώστε να εξασφαλισθή προστασία των συμφερόντων και των δύο εθνοτήτων.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ: Από της προσεχούς Κυριακής τίθεται εις κυκλοφορίαν σειρά αναμνηστικών γραμματοσήμων επί τη ευκαιρία του εορτασμού της 75ετηρίδος της ενώσεως των Ιονίων νήσων μετά της Ελλάδος. […] Η κυκλοφορία των αναμνηστικών γραμματοσήμων […] θα παραταθή μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1939.

ΡΩΜΗ: […] ο πληθυσμός της Ρώμης ανέρχεται εις 1.300.000. Η «Αιώνια Πόλις», δηλαδή, αριθμεί σήμερον τόσους κατοίκους όσους ηρίθμει και προ 2.000 ετών, επί της βασιλείας του Αυγούστου.