ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 30-5-1939

ΛΟΡΔΟΣ ΝΤΩΒΙΝ: Αι αγγλικαί εφημερίδες αφιερώνουν μακράς νεκρολογίας εις τον αποθανόντα προχθές και κατά μοιραίαν σύμπτωσιν μόλις επερατώθη η δαπάναις αυτού ανεγερθείσα Στοά, η οποία πρόκειται να στεγάση τα Ελγίνεια Μάρμαρα, μέγαν φιλότεχνον και βαθύπλουτον λόρδον Ντώβιν. Ο Ντώβιν ήτο γνωστός ως «ο άνθρωπος των αιθουσών πλειστηριασμού», διότι δεν άφισε καμμίαν δημοπρασίαν έργων τέχνης εις την οποίαν να μην παρευρεθή.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΝΟΝΟΥ: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Ισμέτ Ινονού […] εδήλωσεν ότι η Ανθρωπότης διέρχεται σοβαράν κρίσιν ανασφαλείας. «Η ανασφάλεια αύτη δεν δύναται να διαρκέση. Ή θα αλληλοσφαγώμεν ή θα επικρατήση η λογική. […] Αφού διεκανονίσαμεν όλας τας διαφοράς μας, ενδιαφερόμεθα όπως οι γείτονές μας ευρίσκωνται εν ασφαλεία. Κάθε κίνδυνος απειλών τους γείτονάς μας αποτελεί κίνδυνον, ο οποίος θα πλήξη και ημάς βραδύτερον».

ΥΠΕΡ ΕΙΡΗΝΗΣ: Αγγέλλεται εκ Μελβούρνης ότι 60.000 καθολικοί μετέσχον μεγάλης συγκεντρώσεως, που εγένετο υπέρ της ειρήνης, επευφημίσαντες ζωηρώς τους ρήτορας, οι οποίοι ετόνισαν ότι ο πόλεμος είναι δυνατόν να αποσοβηθή διά της φιλειρηνικής θελήσεως των λαϊκών μαζών.