ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 31-5-1939

80-chronia-prin-amp-8230-31-5-1939-2319468

«ΖΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ»: Ο όρος ούτος, γράφει η ιταλική εφημερίς [«Εφημερίς της Ιταλίας»], είναι ελαστικός. Εν Ευρώπη πρόκειται κυρίως περί οικονομικής και πολιτικής επεκτάσεως εις ζώνας αι οποίαι αντιστοιχούν προς τα «ζωτικά συμφέροντα» της Γερμανίας και της Ιταλίας. Οι άλλοι ζωτικοί χώροι είναι αποικιακής μορφής και αντιστοιχούν προς τας «ζωτικάς ανάγκας» των δύο ολοκληρωτικών κρατών.

ΑΝΤΙΑΣΦΥΞΙΟΓΟΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ: Αγγέλλεται εκ Μπέλφαστ ότι Ιρλανδοί εθνικισταί έκαυσαν χθες εις τας οδούς της πόλεως περίπου 700 αντιασφυξιογόνας προσωπίδας. […] Χθες την μεσημβρίαν εις μυστικός σταθμός ασυρμάτου των Ιρλανδών εθνικιστών συνέστησεν εις τα μέλη του λεγόμενου «Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού» να συλλέξουν προσωπίδας και να τας καύσουν δημόσια. Πράγματι τα μέλη ταύτα ερεύνησαν πολλάς οικίας και όσας προσωπίδας ανεύρον τας έκαυσαν. Η τάξις απεκατεστάθη αφού ισχυραί περιπολίαι με τεθωρακισμένα αυτοκίνητα ενεφανίσθησαν εις τας οδούς του Μπέλφαστ.

ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ: Η συμφωνική ορχήστρα του Ωδείου Αθηνών θα δώση κατά την διάρκειαν του θέρους σειράν συναυλιών εις διαφόρους συνοικίας της πόλεως. Αι συναυλίαι θα δοθούν εις εκτέλεσιν συναφθείσης συμφωνίας με την Διοίκησιν Πρωτευούσης […].