ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 2 – VI – 1939

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ: Η γερμανική πρωτεύουσα υπεδέχθη σήμερον με εξαιρετικήν θερμότητα και μεγαλοπρέπειαν τον Αντιβασιλέα Παύλον της Γιουγκοσλαυίας και την σύζυγόν του πριγκίπισσαν Ολγαν. […] Οποία σημασία αποδίδεται εν Βερολίνω εις τας φιλικάς γερμανο-γιουγκοσλαυικάς σχέσεις συνάγεται σαφώς από τας εξωτερικάς εκδηλώσεις της επισήμου επισκέψεως ταύτης. […] Την μεσημβρίαν όλα τα καταστήματα και όλαι αι επιχειρήσεις έκλεισαν. Επίσης έκλεισαν τα σχολεία. Από της μεσημβρίας, εκατοντάδες χιλιάδων Βερολινέζων συνέρρευσαν εις τας οδούς από τας οποίας διήλθεν η πομπή των επισήμων οχημάτων διά να μεταβή από του σταθμού εις το ανάκτορον «Μπελ Βυ». […] Τριάκοντα χιλιάδες άνδρες των αστυνομικών σωμάτων διετέθησαν διά την τήρησιν της τάξεως. Προ των ανδρών δε αυτών είχον παραταχθή αποσπάσματα στρατού, σχηματίζοντα ζώνην. Η συνοδεία των αυτοκινήτων των επισήμων διήλθεν αργά μεταξύ των εκατέρωθεν της οδού συγκεντρωμένων μυριάδων Βερολινέζων, οι οποίοι προέβησαν εις ενθουσιώδεις εκδηλώσεις.

«ΘΕΤΙΣ»: Βαθυτάτη συγκίνησις κατέχει τους αγγλικούς ναυτικούς κύκλους και την δημοσίαν γνώμην διά την τύχην του νεοτεύκτου υποβρυχίου «Θέτις», το οποίον καταδυθέν περί ώραν 13.30΄, εις απόστασιν 50 μιλίων από του Λίβερπουλ και εις τα ανοικτά του Μπύρκενχεντ, όπου εξετέλει δοκιμάς, δεν εθεάθη έκτοτε ενώ έπρεπε να ανέλθη εις την επιφάνειαν την 16.30΄ ώραν, θεωρείται δε ως βυθισθέν.

ΠΕΡΙ ΑΚΡΕΟΦΑΓΙΑΣ: Λόγω του ότι από του αρξαμένου μηνός επιτείνεται η τουριστική κίνησις της χώρας […], δι’ αποφάσεως του κ. Υφυπουργού της Αγορανομίας αναστέλλεται από σήμερον η αγορανομική διάταξις «περί ακρεοφαγίας κατά την Τετάρτην και Παρασκευήν» διά τα εστιατόρια των ξενοδοχείων ύπνου Αθηνών και Κηφισιάς και ωρισμένων λουτροπόλεων, εις τας οποίας υπάρχουν ιαματικαί πηγαί.