ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 1-6-1939

80 χρoνια πριν… 1-6-1939

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: [Ανταπόκριση Ελένη Γ. Βλάχου] Ν. Υόρκη, 28 Μαΐου – Το Ελληνικό Περίπτερο της Παγκοσμίου Εκθέσεως, […] έχει ανοίξει τις πόρτες του και δέχεται κάθε ημέρα χιλιάδες επισκέπτας. Η εξωτερική του όψις είναι ήδη γνωστή […]: Ενα απλό τετράγωνο κτίριο, με την πρόσοψι ντυμένη με λευκό μάρμαρο, τον Ερμή του Πραξιτέλους σ’ ένα υψηλό βάθρο, και στην δυτική πλευρά τις τέσσερες μεγάλες τοιχογραφίες του Στέρη που συμβολίζουν το «ελληνικόν πνεύμα» [φωτ. Ο Ρούσβελτ στα εγκαίνια της έκθεσης].

ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΛΟΤΟΦ: «Αι διαπραγματεύσεις μετά της Μ. Βρεταννίας συνεχίζονται. Αλλά ημείς επιμένωμεν επί της απόψεώς μας κατά την οποίαν δεν παρίσταται ανάγκη να συμβουλευθώμεν κανένα. Εκείνοι, οι οποίοι είναι επιτιθέμενοι έχουν αναγνωρίσει από μακρού χρόνου ότι η εξωτερική πολιτική της σοβιετικής Κυβερνήσεως στρέφεται κατά της επιθέσεως, αλλά αι Δυτικαί Δυνάμεις μόνον προσφάτως ανεγνώρισαν τούτο».

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ: Η γαλλική αστυνομία προέβη εις σύλληψιν πολλών ιατρών διατηρούντων παρανόμους κλινικάς, εις τας οποίας διεξήγετο το εγκληματικόν έργον της διαρκούς μειώσεως του πληθυσμού της Γαλλίας.