ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 3-7-1939

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ: Το γερμανικόν Γενικόν Επιτελείον εξακολουθεί να λαμβάνη σειράν οικονομικών και στρατιωτικών μέτρων διά την αύξησιν της δυνάμεως του γερμανικού στρατού. Εις τα εν Αννοβέρη εργοστάσια παραγωγής πυρομαχικών προσελήφθη σημαντικός αριθμός εργατριών. Η διάρκεια της εργασίας του γυναικείου προσωπικού ωρίσθη εις έξη εβδομάδας, διά να δοκιμασθή κατά πόσον υπάρχουν αι δυνατότητες της αντικαταστάσεως των ανδρών εν καιρώ πολέμου παρά γυναικών […].

ΓΔΥΝΙΑ: […] κατά τον εορτασμόν της Ναυτικής Εβδομάδος εις Γδύνιαν [φωτ.] συνέρρευσαν εις την πόλιν ταύτην 150.000 ατόμων εξ όλων των επαρχιών της Πολωνίας. Εις τας οδούς είχον τοποθετηθή πινακίδες με την επιγραφήν: «Η Πολωνία ουδέποτε θα επιτρέψει να την αποκλείσουν από την θάλασσαν».

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ: Απεφασίσθη η εκποίησις του κτιρίου του Βαρβακείου μεθ’ όλης της περιοχής του. Το ποσόν το οποίον θα προέλθη εκ της εκποιήσεως θα διατεθή διά την αγοράν καταλλήλου γηπέδου, επί του οποίου θ’ ανεγερθή εντελώς συγχρονισμένον πρότυπον διδακτήριον. Το περίσσευμα μετά την ολοκλήρωσιν του έργου θα διατεθή διά την ανέγερσιν διδακτηρίων εις τας Αθήνας […].