ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 6-9-1939

ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ: Σήμερον αι αντίπαλοι δυνάμεις στηρίζονται εις δύο ισχυρά συγκροτήματα οχυρωματικών έργων: Την γραμμήν Μαζινώ [φωτ.] και την Σήγκφρηντ. Είναι συνεπώς ευνόητον ότι κατά τας δύο πρώτας ημέρας δεν ήτο δυνατόν να συμβούν άξιαι λόγου εχθροπραξίαι ή επαφαί δεδομένου ότι αι εκατέρωθεν δυνάμεις περιωρίζοντο εις την κατάληψιν των θέσεών των. Διά τούτο δεν αφιερούνται εις τας κινήσεις των πρώτων ημερών υπό του γαλλικού στρατηγείου περισσότεραι των δύο έως τριών γραμμών δι’ έκαστον ανακοινωθέν.

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ: Πολλοί κάτοχοι ραδιοφώνων ήκουσαν έκπληκτοι, με κύμα του αγγλικού ραδιοφωνικού σταθμού, αγγλιστί το γερμανικόν δελτίον ειδήσεων, προωρισμένον δι’ Αγγλους. […] Η γερμανική προπαγάνδα προσπαθεί διά του τρόπου αυτού να έλθη εις επαφήν με τους κατόχους ραδιοφώνων εν Αγγλία.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ: Συζητήσεις και σχόλια εις τα καφενεία, τας οδούς, τραμ, λεωφορεία, σιδηροδρόμους και δημοσίους εν γένει χώρους περί των εμπολέμων προκαλούσαι αντεγκλήσεις ή και δυσφορίαν μεταξύ των ακροατών απαγορεύονται απολύτως. Οι παραβάται συλλαμβανόμενοι θα παραπέμπωνται αυθημερόν εις την επιτροπήν Ασφαλείας. Ο Υφυπουργός της Δημ. Ασφαλείας Κ. Μανιαδάκης.