ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 29-9-1939

80-chronia-prin-stin-k-29-9-1939-2339670

ΒΑΡΣΟΒΙΑ: Αγγέλλεται εκ Βαρσοβίας ότι ο διοικητής της αμύνης της πόλεως εξέδωκε το κάτωθι ανακοινωθέν: «Μετά την καταστροφήν των αποθηκών ειδών επισιτισμού, έγινε σκληρώς αισθητή η έλλειψις τροφίμων [φωτ]. Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται περίπου εις 16.000 στρατιωτών και 20.000 πολιτών. Είναι αδύνατον επί του παρόντος να καθορισθή ο ακριβής αριθμός των νεκρών και τραυματιών. Συνεπεία των βομβαρδισμών τα νοσοκομεία, πολλά των οποίων κατεστράφησαν εντελώς, μετέφερον πολλάκις τους τραυματίας από τόπου εις τόπον». […] Αλλαι ιταλικής πηγής πληροφορίαι εκ Βαρσοβίας αναφέρουν ότι η πρωτεύουσα παρουσιάζει αθλίαν εικόνα. Η γραφική ισραηλιτική συνοικία έχει κατερειπωθή. Αι οδοί της έχουν κατακλυσθή από χειμάρρους αίματος και πτωμάτων. Σχεδόν όλαι αι βιομηχανικαί εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένων και των ορυχείων, έχουν καταστραφή. Εις πλείστα σημεία η πόλις της Βαρσοβίας έχει ανασκαφή. Τα πλείστα των θυμάτων συγκαταλέγονται μεταξύ του αμάχου πληθυσμού, δεδομένου ότι οι στρατιωτικοί στόχοι εκαλύπτοντο υπό αμυντικών έργων και ελάχιστα εθίγησαν.

ΝΑΖΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: Ο Αμερικανός δημοσιογράφος αναφέρει τα ονόματα τριών πρακτόρων του κ. Γκαίμπελς, επιφορτισμένων με την κατάθεσιν χρημάτων εις το εξωτερικόν. Παρέχει επίσης λεπτομερείας διά τας καταθέσεις των λοιπών εθνικοσοσιαλιστών ηγετών εις διαφόρους ξένας τράπεζας, των οποίων αναφέρει τα ονόματα.

ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ: Το Πρακτορείον Ρώυτερ πληροφορείται εξ Ουάσινγκτων ότι η επί των Εξωτερικών επιτροπή της Γερουσίας ενέκρινεν σήμερον το νομοσχέδιον περί ουδετερότητος διά του οποίου επιτρέπεται η πώλησις όπλων εις τους εμπολέμους. […] η επιτροπή εδέχθη τροπολογίαν διά της οποίας επιτρέπεται εις τα αμερικανικά αεροπλάνα να προσγειούνται και ανεφοδιάζωνται εις βάσεις του δυτικού ημισφαιρίου, έστω και αν αι βάσεις αύται ευρίσκωνται εις εμπόλεμα εδάφη.