ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 30-10-1939

KATΩ ΧΩΡΕΣ: Πολλά ελέχθησαν τελευταίως περί του ενδεχομένου να επιχειρήση η Γερμανία εισβολήν εις την Ολλανδίαν, είτε διά να λάβη υπό την κατοχήν της τα στόμια του Σκάλδιος και του Μόσα και να εγκαταστήση εκεί βάσεις εναντίον της Αγγλίας είτε διά να επιχειρήση κάθοδον εις το Βέλγιον, διασχίζουσα την μεσημβρινήν ζώνην των Κάτω Χωρών. […] Από στρατιωτικής απόψεως, τόσον αι Κάτω Χώραι όσον και το Βέλγιον έλαβον, άμα τη ενάρξει των εχθροπραξιών, όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα, διά να μη ευρεθούν ανέτοιμοι και απαράσκευοι εις περίπτωσιν επιδεινώσεως της καταστάσεως.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: Εν αμερικανικόν περιοδικόν ειδικόν εις τα σχετικά ζητήματα δημοσιεύει εικόνας και άρθρα διά την ελληνικήν Μόδαν, την πρωτοτυπίαν, τας απλάς γραμμάς της και την κομψότητά της. Το πράγμα δεν πρέπει να μείνη απαρατήρητον. Και προ καιρού εδόθη η ευκαιρία εις τους Αμερικανούς να γνωρίσουν την ελληνικήν Μόδαν και να την επαινέσουν. Χαίρομεν δι’ όλα αυτά. Η δημιουργία καθαρώς ελληνικής Μόδας δύναται να προσφέρη πολλά εις τον τόπον. Προϋποτίθεται όμως ότι πρώτος ο τόπος μας θα την αγαπήσει.