ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 3-4-1940

ΒΛΑΒΕΣ: Αγγλικά πολεμικά αεροπλάνα κατέστρεψαν πιθανώς ή προυξένησαν σοβαράς ζημίας εις τα γερμανικά θωρηκτά «Ναύαρχος Σέερ» και «Ντώυτσλαντ». Οι αρμόδιοι κύκλοι έχουν λόγους να πιστεύουν ότι κατά τας εναερίους επιδρομάς αι οποίαι εγένοντο εναντίον του Βιλχελμσχάφεν, το θωρηκτόν «Ναύαρχος Σέερ» υπέστη σοβαράς ζημίας, το δε «Ντώυτσλαντ» [φωτ.] πιθανώς να είναι εκείνο το οποίον εβλήθη υπό αγγλικού υποβρυχίου πλησίον της Ελιγολάνδης και υπέστη ζημίας.

ΚΟΥ ΚΛΟΥΞ ΚΛΑΝ: Εις την Ατλάνταν ήρχισεν η δίκη δέκα ατόμων τα οποία ανήκουν εις την μυστηριώδη οργάνωσιν Κου-Κλουξ-Κλαν και τα οποία κατηγορούνται ότι ενήργουν τρομοκρατικάς πράξεις εις τα προάστεια της Ατλάντας. Εξ άλλου, η αστυνομία της ιδίας πόλεως δεν κατώρθωσεν ακόμη να ανακαλύψη τους δράστας της δολοφονίας ενός κουρέως ο οποίος εφονεύθη την νύκτα της 7ης Μαρτίου. Και το έγκλημα τούτο αποδίδεται εις μέλη της Κου-Κλουξ-Κλαν.

ΑΙΓΙΟ: Ο λιμήν του Αιγίου θα αποκτήση λιμενοβραχίονας και συν τω χρόνω όλα εκείνα τα τεχνικά έργα τα οποία θα τον καταστήσουν πραγματικόν λιμένα χρήσιμον και επωφελή εις τας μεγίστας ανάγκας της περιοχής την οποίαν είναι προωρισμένος να εξυπηρετήση.