ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 12-6-1940

80-chronia-prin-amp-8230-12-6-1940-2382754

ΜΑΛΤΑ: […] Εχθρικά [ιταλικά] αεροπλάνα ενήργησαν σήμερον επιθέσεις εναντίον της Μάλτας. Το πρώτον σύνθημα συναγερμού εδόθη την 7ην πρωινήν (τοπική ώρα), αμέσως δε ηντήχησαν τα βαρέα αντιαεροπορικά πυροβόλα. Τα εχθρικά αεροπλάνα έρριψαν βόμβας τινάς εκ των οποίων αι πλείσται έπεσαν εις την θάλασσαν, ελάχισται δε προεκλήθησαν ζημίαι. Υπάρχουν μερικοί πολίται τραυματίαι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδία. Μία βόμβα έπεσεν επί κενού νοσοκομείου. Ουδεμία ζημία εγένετο εις στρατιωτικούς στόχους [φωτ. Το λιμάνι της Μάλτας].

ΕΚΜΑΓΕΙΑ: Το Αρχαιολογικόν Μουσείον διέθετεν από καιρού θαυμάσια εκμαγεία των αρχαιολογικών μας θησαυρών. Και ήσαν πολλαπλώς χρήσιμα τα εκμαγεία αυτά. Διά τα σχολεία, διά την διακόσμησιν των σπιτιών και των γραφείων· την εκλαΐκευσιν, δηλαδή, της κλασικής τέχνης. Επίσης τα εν λόγω εκμαγεία απεστέλλοντο εις τα ξένα μουσεία, τα οποία διετήρουν αιθούσας ελληνικής τέχνης. […] Δυστυχώς αι τιμαί των ετριπλασιάσθησαν επ’ εσχάτων. Διατί συνέβη τούτο δεν γνωρίζομεν. Νομίζομεν όμως ότι αι παλαιαί τιμαί πρέπει να επανέλθουν εν ισχύι τουλάχιστον διά τα εκμαγεία τα διατιθέμενα εις το εσωτερικόν.