ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 09-07-1940

ΧΑΚΩΝ: […] ο Βασιλεύς της Νορβηγίας Χάκων [αριστερά] ηρνήθη σήμερον ν’ αποδεχθή την περί παραιτήσεως αίτησιν, την οποίαν υπέβαλον μέλη του προεδρείου της νορβηγικής Βουλής, διαβιβάσαντα αυτήν διά της εν Σουηδία νορβηγικής πρεσβείας. Υπενθυμίζων το αξίωμα: «Τα πάντα υπέρ της Νορβηγίας», ο Βασιλεύς Χάκων εδήλωσεν ότι η περί παραιτήσεως αίτησις τω εγένετο καθ’ υπόδειξιν ξένων.

ΣΥΡΙΑ: Εις την Συρίαν ήρχισεν εμφανιζομένη επ’ εσχάτων έντασις πολυμόρφου ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της τελευταίας εξελίξεως των αγγλο-γαλλικών σχέσεων. Η γενική κατάστασις φαίνεται περικλείουσα ολιγώτερον άμεσον κίνδυνον από όσον εμφανίζουν αι κυκλοφορούσαι διαδόσεις.

ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ: Οι ομαδικοί εργατικοί γάμοι της Κηφισιάς καθιερώνουν ένα έθιμον το οποίον εμφανίζει κατά τρόπον εύγλωττον και συγκινητικόν συνάμα την φιλόστοργον μέριμναν του Κράτους απέναντι των εργαζομένων τάξεων εις τας οποίας παρέχει την ωραίαν ευτυχίαν μιας οικογενειακής αποκαταστάσεως προς εκπλήρωσιν του υψηλού κοινωνικού των σκοπού. Από άλλης πλευράς εμφανίζει το ενδιαφέρον της Πολιτείας διά την υλικήν και ηθικήν εξύψωσιν του εργάτου αφού βοηθούσα εις την σύμπηξιν μιας οικογενειακής εστίας, κατευθύνει τον εργαζόμενον προς τον μόνον κοινωνικώς εθνικώς και ηθικώς υγιά τρόπον βιώσεως.