ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν στην «Κ» 19 – 9 – 1931

ΕΡΩΤΗΜΑ: Οι διεθνείς αεροπορικοί αγώνες διά το κύπελλον Σνάιδερ, οι οποίοι πρόκειται να διεξαχθούν προσεχώς, μέλλουν αναμφιβόλως όχι μόνον να αποτελέσουν μιαν καταπληκτικήν επίδειξιν ταχύτητος εγγιζούσης σχεδόν τα όρια της φαντασίας, αλλά και να χρησιμεύσουν ως δοκιμαστική κρούσις εν σχέσει με το ερώτημα αν υπάρχουν κάπου καθωρισμένα όρια εις την αύξησιν αυτήν της ταχύτητος των μετακινήσεών μας.
 
ΜΟΥΚΔΕΝ: Τηλεγραφούν εκ Τόκιο ότι τα ιαπωνικά και κινεζικά στρατεύματα συνεκρούσθησαν χθες εις τα περίχωρα του Μούκδεν κατόπιν αποπείρας των Κινέζων να καταστρέψουν την σιδηροδρομικήν γέφυραν. Οι Ιάπωνες συνέλαβον ολόκληρον την κινεζικήν φρουράν του Πέι Τα Γιαγκ. 70-80 Κινέζοι στρατιώται εφονεύθησαν. Τα ιαπωνικά στρατεύματα ουδέν απήντησαν. Πιστεύεται ότι οι Ιάπωνες ενήργησαν ούτω όπως εξαναγκάσουν τους Κινέζους να αποδώσουν τον λοχαγόν Νακαμούρα του Ιαπωνικού Επιτελείου, τραυματισθέντα τον Ιανουάριον υπό Κινέζων εις Μούκδεν.
 
ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: Κατά πληροφορίας εκ Κομοτηνής, οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης διά των εν Ξάνθη εκδιδομένων εφημερίδων των εζήτησαν να τους επισκεφθούν ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ισμέτ πασάς και ο υπουργός των Εξωτερικών Ρουσδή βέης, είτε κατά την μετάβασίν των εις Αθήνας, είτε κατά την επιστροφήν των. Η «Γενή Αντίν» της Ξάνθης επιτίθεται δριμύτατα κατά της ελληνικής Διοικήσεως, την οποίαν κατηγορεί ότι καταπιέζει το τουρκικόν στοιχείον και τονίζει ότι εφ’ όσον ο κ. Βενιζέλος επεσκέφθη τον Πατριάρχην εις Κωνσταντινούπολιν και επεκοινώνησε με το εκεί ελληνικόν στοιχείον υποχρεούται και ο Τούρκος Πρωθυπουργός να επικοινωνήση με την τουρκικήν μειονότητα. Ο Γενικός Διοικητής Θράκης κατέστησε την Κυβέρνησιν ενήμερον με τας ως άνω απόψεις των Τούρκων της Δυτικής Θράκης.
 
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΩΝ: Κατά την σημερινήν συνεδρίαν του χρηματιστηρίου, συνεπεία ελλείψεως ενθαρρυντικών ειδήσεων παρετηρήθη σοβαρά υποτίμησις των διαφόρων αξιών.