ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν στην «Κ» 26–9–1931

ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ: Λονδίνον, 22 Σεπτεμβρίου. Η αυλαία υψώθη χθες εις την δευτέραν πράξιν του δράματος της λίρας στερλίνας. Η πρώτη πράξις έφερε τον τίτλον «η λίρα εν κινδύνω». Την εζήσαμεν ημέρα τη ημέρα. Από ενός μηνός, διά να περισώση την χρυσήν βάσιν του νομίσματός της η Αγγλία, έκαμεν έκκλησιν εις όλας τας εθνικάς της δυνάμεις. Εψήφισε βαρείς φόρους. Επέβαλε σκληράς οικονομίας. Επεζήτησε τεραστίας πιστώσεις εκ του εξωτερικού. Εσκέπτετο ασφαλώς ότι θα ηδύνατο ούτω να αντιτάξη ισχυρόν φράγμα εις το κύμα της δυσπιστίας και των αθρόων αναλήψεων κεφαλαίων, το οποίον ηπείλη να καταποντίση την λίραν. Μέχρι της Πέμπτης θα ηδύνατο να πιστεύση τις ότι είχε επιτύχει εις την προσπάθειάν της, αλλ’ αιφνιδίως την Παρασκευήν παρουσιάσθησαν ρωγμαί εις την επιφάνειαν του φράγματος και το Σάββατον, προ της χρηματιστηριακής θυέλλης της Νέας Υόρκης και της Ευρωπαϊκής ηπείρου, κατέστη πλέον φανερόν ότι το φράγμα θα υπεχώρη. 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: Αργά την νύκτα εγνώσθη ότι ο κ. Βενιζέλος θα προβή εντός της ημέρας εις ευρείας ανακοινώσεις επί του αντικτύπου των αγγλικών γεγονότων και των μέτρων τα οποία έλαβεν η Κυβέρνησις εν ομοφωνία μετά της Εκδοτικής και των άλλων τραπεζών διά την αντιμετώπισιν της καταστάσεως. Θα αναφέρεται επίσης επί της επελθούσης μετά της Εθνικής Τραπέζης συμφωνίας διά την χορήγησιν υπό τύπον μη γνωσθέντα 5 εκατομμυρίων δολλαρίων εις την Εκδοτικήν εξασφαλισθείσης ούτω πλήρους σταθεροποιήσεως της δραχμής. Θα παρέχει επίσης την διαβεβαίωσιν ότι θα ληφθή παν ενδεικνυόμενον εκ των περιστάσεων μέτρον διά την πλήρη κατοχύρωσιν της δραχμής και θα τονίζη ότι είνε αβάσιμος οιοσδήποτε φόβος, θα συνιστά δε όπως αποφύγουν οι πολίται ενεργείας αδικαιολογήτους δυναμένας να φέρουν κλονισμούς.