90 χρόνια πριν στην «Κ»…30-1-1932

90 χρόνια πριν στην «Κ»…30-1-1932

1' 18" χρόνος ανάγνωσης

ΣΚΙΩΔΗΣ ΑΠΕΙΛΗ: Τηλεγραφήματα εκ Λονδίνου αγγέλλουν ότι το υπουργικόν συμβούλιον ησχολήθη σήμερον την πρωίαν με τα γεγονότα της Σαγκάης. Η αγγλική απάντησις εις την διακοίνωσιν των Ηνωμένων Πολιτειών επεδόθη από της χθες. Δι’ αυτής καθίσταται ενήμερος η κυβέρνησις των Ηνωμένων Πολιτειών των διαπραγματεύσεων αίτινες διεξήχθησαν μεταξύ Λονδίνου και Τόκιο. Η αγγλική κυβέρνησις εζήτησε συμπληρωματικάς πληροφορίας παρά της ιαπωνικής κυβερνήσεως διά τα τελευταία γεγονότα της Σαγκάης. Τηλεγραφήματα εξάλλου εκ Ν. Υόρκης αγγέλλουν ότι αι εφημερίδες παραλληλίζουν την αποφασιστικήν στάσιν των Ηνωμένων Πολιτειών με την αδιαφορίαν ήτις επιδεικνύεται εν προκειμένω υπό της Αγγλίας […]. Ο «Κήρυξ της Ν. Υόρκης» και το «Βήμα του Σικάγου» αποδέχονται την γνώμην την εκφρασθείσαν εκ μέρους αγγλικών τινών κύκλων καθ’ ην ο οικονομικός αποκλεισμός θ’ αποτελέση σκιώδη απειλήν εναντίον της Ιαπωνίας.

ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΕΣ: Τηλεγραφούν εκ Καβάλλας ότι σήμερον την μεσημβρίαν 400 άνεργοι καπνεργάται συνεκεντρώθησαν προ του Τ.Α.Κ. και εζήτουν θορυβωδώς επιδόματα. Δύναμις χωροφυλακής αποπειραθείσα να επέμβη προς διάλυσιν αυτών απεδοκιμάσθη. Διετάχθη τότε και ενήργησεν επέλασιν ουλαμός εφίππων. Επήλθε σύγκρουσις μεταξύ των ανέργων και του ουλαμού, εκ της οποίας ετραυματίσθη εις καπνεργάτης εις τον οφθαλμόν δι’ υποκοπάνου. Οι άνεργοι ελιθοβόλησαν τους εφίππους.

ΠΕΡΙ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ: Εις κάποιαν μικράν νήσον των Κυκλάδων ενεφανίσθη γρίππη ελαφράς μορφής και οι κάτοικοι πτερνίζονται συνεχώς, πίνουν θερμαντικά και κάμνουν την σχετικήν δίαιταν. Αλλ’ οι αγαθοί νησιώται δεν είνε τόσον αφελείς, ώστε να ειδοποιήσουν την πρωτεύουσαν περί αυτού, και ώμοσαν μεταξύ των όρκον ιερόν να κρατήσουν απολύτως μυστικήν την καταρροήν των. Διότι ο διάβολος έχει ως γνωστόν πολλά πόδια, ημπορεί να λάβει γνώσιν το Υπουργείον της Υγιεινής και τότε δεν είνε απίθανον να κηρυχθή η νήσος εν αποκλεισμώ.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT