ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν στην «Κ»…28.6.1932

ΗΜΕΡΟΝΥΚΤΙΟΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: Η ημέρα της 22ας Ιουνίου υπήρξε διά το Βερολίνον μια ημέρα αιματηράς εκσπάσεως του πολιτικού μίσους. […] Εν τω μεταξύ εις το Βερολίνον μελετώνται διάφορα σχέδια διά την κατανίκησιν της αντιστάσεως των μεσημβρινών κυβερνήσεων και την αντιμετώπισιν της ενταθείσης τελευταίως δράσεως των κομμουνιστών. Μεταξύ των σχεδίων τούτων περιλαμβάνεται ακόμη και η κήρυξις του στρατιωτικού νόμου καθ’ όλον το Ράιχ. Ο αρχηγός του εθνικιστικού κόμματος Χίτλερ, επιμένει πάντοτε ανενδότως επί της αξιώσεως όπως καθ’ όλην την Γερμανίαν επιτραπή η ελευθέρα κυκλοφορία των οπαδών του με τας στολάς των. Εις το επίσημον όργανόν του «Λαϊκός Παρατηρητής», γράφει ότι η υπομονή των Γερμανών φαιοχιτώνων, οι οποίοι μένουν εκτεθειμένοι άοπλοι εις τας κομμουνιστικάς επιθέσεις έχει φθάσει εις το μη περαιτέρω.

ΜΗ ΕΛΠΙΖΩΝ: Οσον αφορά ενδεχομένην οικονομικήν βοήθειαν παρασχεθησομένην έξωθεν προς την Ελλάδα, ο κ. Πρόεδρος [Μιχαλακόπουλος] φαίνεται μη ελπίζων ταύτην άμεσον προ της εδραιώσεως της πίστεως διεθνώς. Η Ελλάς –εσυνέχισεν ο κ. Μιχαλακόπουλος– μέχρι του χρόνου ότε θα καταστή εφικτή η έξωθεν οικονομική αρωγή θα δυσκολευθή διά των ιδίων μέσων να αντεπεξέλθει εις όλας τας ανάγκας της […].