ΑΠΟΨΕΙΣ

Οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις των Ελλήνων

Σε ένα άρθρο μας στην «Καθημερινή» στις 19.11.06 καταλήγαμε στο συμπέρασμα ότι χωρίς την καθαρή εισροή πληθυσμού από το εξωτερικό, ο πληθυσμός της χώρας το 2004 θα ήταν μικρότερος απ’ ό,τι το 1991. Εκτός, όμως, από την καθαρή εισροή μεταναστών, υπάρχουν και γεννήσεις στη χώρα μας από αλλοδαπές μητέρες. Σ’ αυτές τις γεννήσεις, όπως αναφέραμε στο άρθρο εκείνο, οφείλεται η υπεροχή των γεννήσεων έναντι των θανάτων μόλις κατά 19.573 ολόκληρη την 14ετή περίοδο 1991-2004. Μέχρι, όμως, το 2003 δεν υπήρχαν στοιχεία για τις γεννήσεις κατά υπηκοότητα της μητέρας και γι’ αυτό δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί η συμβολή των αλλοδαπών μητέρων στο σύνολο των γεννήσεων. Τώρα υπάρχουν στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) για τα έτη 2004 και 2005 όσον αφορά τις γεννήσεις κατά περιφέρεια μόνιμης κατοικίας της μητέρας και για τους θανάτους κατά μόνιμη κατοικία του θανόντος κατά υπηκοότητα. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούμε στο άρθρο αυτό για να υπολογίσουμε τη συμβολή των μεταναστών στη φυσική μεταβολή (γεννήσεις μείον θανάτους) στις 13 περιφέρειες και στο Σύνολο Χώρας.

Στις τρεις πρώτες στήλες του Πίνακα που ακολουθεί δίνουμε το σύνολο των γεννήσεων, των θανάτων και της φυσικής μεταβολής του πληθυσμού (γεννήσεις μείον θανάτους) στις 13 περιφέρειες και στο Σύνολο Χώρας το έτος 2004, στις επόμενες τρεις τα αντίστοιχα στοιχεία για τους Ελληνες και στις τελευταίες τρεις για τους αλλοδαπούς.

Εξαίρεση οι αλλοδαποί

Από το πρώτο μέρος του Πίνακα φαίνεται ότι το 2004:

– Οι γεννήσεις ξεπέρασαν τους θανάτους μόνο κατά 713 στο Σύνολο Χώρας. Αυτό συνέβη μετά 6 συνεχή χρόνια (1998-2003), στα οποία οι θάνατοι ξεπερνούσαν τις γεννήσεις. Οι μόνες, όμως, περιφέρειες στις οποίες οι γεννήσεις ξεπέρασαν τους θανάτους είναι εκείνες στις οποίες υπάρχουν οι περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης εξαιτίας είτε της μεγάλης συγκέντρωσης πληθυσμού (Αττική και Κεντρική Μακεδονία) είτε της μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης (Κρήτη και Νότιο Αιγαίο). Στις υπόλοιπες 9 περιφέρειες οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις, σημειώθηκε δηλαδή φυσική μείωση του πληθυσμού τους. Οι μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα και στη Θεσσαλία.

– Οι θάνατοι των Ελλήνων ξεπέρασαν τις γεννήσεις από Ελληνίδες μητέρες κατά 14.632 στο Σύνολο Χώρας. Το ίδιο θα πρέπει να έχει συμβεί και τα 13 προηγούμενα χρόνια δεδομένου ότι τα έτη 1996 και 1998-2003 το σύνολο των θανάτων ξεπερνούσε το σύνολο των γεννήσεων και τα υπόλοιπα, υπήρχε μια μικρή υπεροχή του συνόλου των γεννήσεων έναντι του συνόλου των θανάτων. Οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις Ελλήνων στις 11 από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Μόνο στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο οι γεννήσεις ξεπέρασαν ελαφρά τους θανάτους Ελλήνων.

– Οι γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες ξεπέρασαν τους θανάτους αλλοδαπών κατά 15.345 στο Σύνολο Χώρας. Αυτό πρέπει να ισχύει και τα χρόνια της δεκαετίας του ’90, δεδομένου ότι ο πληθυσμός των αλλοδαπών είναι πολύ νεότερος σε σχέση με τον πληθυσμό των Ελλήνων. Οι γεννήσεις ξεπέρασαν τους θανάτους αλλοδαπών σε όλες τις περιφέρειες.

Από τα όσα προαναφέρθηκαν, προκύπτει ότι η μικρή υπεροχή των γεννήσεων έναντι των θανάτων το 2004 στις 11 περιφέρειες και στο Σύνολο Χώρας οφείλεται αποκλειστικά στη φυσική αύξηση των αλλοδαπών, η οποία υπεραντιστάθμισε τη φυσική μείωση του πληθυσμού των Ελλήνων. Και στην Κρήτη και στο Αιγαίο, όμως, η φυσική αύξηση του πληθυσμού οφείλεται περισσότερο στους αλλοδαπούς απ’ ό,τι στους Ελληνες. Τα ίδια ισχύουν και για το έτος 2005.

Από τη σύντομη αυτή ανάλυση φάνηκε ότι το δημογραφικό πρόβλημα τόσο στο Σύνολο όσο και στις περιφέρειες της χώρας είναι οξύτατο. Κατά συνέπεια, η συνέχιση της απαράδεκτης αδράνειας που επικρατεί εδώ και 25 χρόνια για την αντιμετώπισή του εγκυμονεί θανάσιμους κινδύνους για το έθνος. Είναι, επομένως, επιτακτικά αναγκαίο τόσο η κυβέρνηση όσο και η Βουλή των Ελλήνων να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη και νομοθέτηση, αντίστοιχα, δραστικών μέτρων, με πρώτα εκείνα που αναφέρονται στο ομόφωνο πόρισμα της Βουλής για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος του 1993.

* Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι πρώην: αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ.